Ἅγιος Πέτρος Βασιλέας τῶν Βουλγάρων (30 Ιανουαρίου)

15 Ἅγιος Πέτρος ἦταν τσάρος τῆς Βουλγαρίας (927 – 967 μ.Χ.) καί υἱός τοῦ βασιλέως Συμεών. Εἶχε νυμφευθεῖ τήν ἐγγονή τοῦ βασιλέως Ρωμανοῦ Λεκαπηνοῦ (920 – 944 μ.Χ.), Μαρία, ἡ ὁποία μετονομάσθηκε σέ Εἰρήνη, λόγω τῆς εἰρήνης πού ἐπικράτησε μεταξύ Βυζαντινῶν καί Βουλγάρων.
Ὁ Ἅγιος ἀγωνίσθηκε ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν Βογομίλων ἀκολουθώντας τή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας. Μετά ἀπό ἕναν ἀνεπιτυχή πόλεμο μέ τήν Οὐγγαρία καί τή Ρωσία, κοιμήθηκε τό ἔτος 967 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx