Ιούνιος

Προφήτης Ἀμώς (15 Ιουνίου)

15 Προφήτης Ἀμώς καταγόταν ἀπό τήν πόλη Θεκουέ τῆς Ἰουδαίας, ἡ ὁποία ἔκειτο νοτιοανατολικά τῆς Βηθλεέμ, καί ἤκμασε στήν ἱερή πόλη Βαιθήλ, κοντά στή Σαμάρεια, κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ Ἱεροβοάμ Β’ (784 – 746 π.Χ.). Ἦταν βοσκός καί καλλιεργητής συκομορέων καί ἀπό τήν ἐργασία αὐτή ἐκλήθηκε ἀπ’ εὐθείας ὑπό τοῦ Θεοῦ στό προφητικό ἀξίωμα, ὡς ὁ ἴδιος ἀναφέρει στό ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Οὐκ ἤμην προφήτης ἐγώ οὐδέ υἱός προφήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος ἤμην καί κνίζων συκάμινα· καί ἀνέλαβέ με Κύριος ἐκ τῶν προβάτων καί εἶπε Κύριος πρός με· βάδιζε προφήτευσον ἐπί τόν λαόν μου Ἰσραήλ». Ἀναδείχθηκε ἔτσι ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους ἐλάσσονες Προφῆτες.
Ἐστηλίτευσε τήν ἠθική καί θρησκευτική κατάπτωση τοῦ Ἰσραήλ, ἐκαλοῦσε τό λαό αὐτοῦ σέ μετάνοια καί προφήτευσε τήν ἐπικειμένη κρίση καί αἰχμαλωσία αὐτοῦ. Ἂν καί ἐστερεῖτο μορφώσεως, διακρινόταν γιά τήν πρωτοτυπία, τή φυσικότητα, τή δύναμη καί εὐρυθμία τοῦ λόγου, τό πλῆθος τῶν εἰκόνων καί τό ποιοτικό κάλλος τοῦ ἔργου του. Ἕνεκα τοῦ σφοδροῦ ἐλέγχου καί τῶν ζοφερῶν λόγων του περί τῆς τύχης τοῦ Ἰσραήλ, ἐξήγειρε ἐναντίον του τήν ἱερατική τάξη, ὥστε ὁ ἀρχιερεύς τῆς Βαιθήλ Ἀμασίας ἐζήτησε ἀπό τό βασιλέα Ἱεροβοάμ τήν ἀποπομπή τοῦ Ἀμώς στό βασίλειο τοῦ Ἰούδα διαβάλλοντάς τον ὡς δημεγέρτη καί ταραχοποιό. Σέ ἀπάντηση τῆς πράξεως αὐτῆς τοῦ Ἀμασίου, ὁ Ἀμώς προανήγγειλε τόν ὄλεθρο τῆς οἰκογένειας αὐτοῦ. Τότε, λέγεται ἐκ μεταγενεστέρας παραδόσεως, ὅτι ὁ ἐξαγριωθείς υἱός τοῦ Ἀμασίου Ὀζίας ἐκτύπησε διά ροπάλου τόν Προφήτη Ἀμώς καί τόν ἄφησε ἡμιθανή. Μεταφερθείς δέ αὐτός στή γενέτειρά του Θεκουέ, μετά δύο ἡμέρες ἀπέθανε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Προφήτην σε πιστόν, καί τῶν ἄνω ἐπόπτην, ἀνέδειξεν Ἀμώς, ἐκ ποιμνίου ὁ Λόγος, τοῦ βίου σου δεξάμενος, εὐμενῶς τήν χρηστότητα· ὅθεν ἤλεγξας, τούς ἀσεβοῦντας ἀνδρείως, καί τόν θάνατον, μαρτυρικῶς δεδεγμένος, ζωῆς θείας ἔτυχες.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Τήν θεοδώρητον φαίνων ἐνέργειαν, προφητικῷ ἀξιώματι ἔλαμψας, καί πᾶσι προλέγων τά μέλλοντα, τήν τῶν ἀνθρώπων ἀνόρθωσιν εἴρηκας, Ἀμώς ὡς Προφήτης θεόληπτος.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὦ Προφῆτα Θεοῦ Ἀμώς· τήν γάρ πεπτωκυῖαν, ὡς προέφης σκηνήν Δαβίδ, σαρκωθείς ὁ Λόγος, ἀνέστησεν ἐνδόξως, καί ταύτην θεουργήσας, Πατρί προσήγαγε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 34 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5681894

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search