Ιούνιος

Ἅγιος Ἴσαυρος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες (17 Ιουνίου)

1πό τούς Μάρτυρες αὐτούς οἱ τρεῖς πρῶτοι κατάγονταν ἀπό τήν Ἀθήνα, οἱ δέ λοιποί ἀπό τήν Ἀπολλωνιάδα τῆς Ἰλλυρίας καί ἄθλησαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Νουμεριανοῦ (283 – 284 μ.Χ.). Ὁ Ἴσαυρος ὑπῆρξε διάκονος στήν Ἀθήνα, ἀφοῦ δέ παρέλαβε καί τούς ἀσπασθέντας τό Χριστιανισμό συμπολίτες του Βασίλειο καί Ἰννοκέντιο, εὑρῆκαν ἐντός σπηλαίου κρυπτόμενους τούς ἐπίσης Χριστιανούς Φήλικα, Ἑρμεία καί Περεγρίνο, μέ τούς ὁποίους, ἀδελφωθέντες, ἐζοῦσαν φυλάττοντες τίς θεῖες ἐντολές καί μοχθοῦντες πρός ἐξάπλωση τῆς Χριστιανικῆς ἀλήθειας. Καταγγελθέντες στόν ἔπαρχο Τριπόντιο, συνελήφθησαν, ἀρνηθέντες δέ νά ἀποκηρύξουν τή Χριστιανική πίστη τους, οἱ μέν Φῆλιξ, Ἑρμείας καί Περεγρίνος ἀποκεφαλίσθηκαν ὑπ’ αὐτοῦ, ὁ δέ Ἴσαυρος καί οἱ λοιποί ἀπεστάλησαν πρός τόν υἱό τοῦ Τριποντίου Ἀπολλώνιο, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τούς ἐβασάνισε ἀνηλεῶς, τούς ἀπέκοψε, τό 284 μ.Χ., τίς κεφαλές.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Ὡς ἐννεάριθμον, τοῦ Λόγου σύνταγμα, ἐχθρῶν τάς φάλαγγας, κατετροπώσαντο, Ἴσαυρος Φῆλιξ σύν αὐτοῖς, Ἑρμείας καί Περεγρῖνος, ἅμα Ἰννοκέντιος, Μανουήλ καί Βασίλειος, Ἰσμαήλ ὁ ἔνδοξος, καί Σαβέλ ὁ μακάριος· διό καί τά βραβεῖα τῆς νίκης, εὗρον ὡς Μάρτυρες Κυρίου.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς χορός θεόπλοκος κατηρτισμένοι, Ἀθληταί ἐννάριθμοι, ἀνδραγαθεῖτε εὐκλεῶς, ἐν ὁμονοίᾳ κραυγάζοντες· Σύ τῶν Μαρτύρων Χριστέ τό κραταίωμα.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἀθλοφόρων παρεμβολή, Ἴσαυρε παμμάκαρ, καί οἱ σύναθλοι οἱ κλεινοί· Χαίρετε γενναῖοι, ὁπλῖται τοῦ Κυρίου, Ἀγγέλων συμπολῖται, καί ἰσοστάσιοι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 234 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5312724

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search