Μάρτιος

Ἁγίες Βασίλισσα καὶ Καλλινίκη οἱ Μάρτυρες (22 Μαρτίου)

15ἱ Ἁγίες Βασίλισσα καί Καλλινίκη κατάγονταν ἀπό τή Γαλατία. Ἐπειδή ἡ Ἁγία Μάρτυς Βασίλισσα ἦταν πλούσια, ἔδινε χρήματα στήν Ἁγία Καλλινίκη γιά νά πηγαίνει στίς φυλακές καί νά τά παρέχει στούς ἐγκλείστους Χριστιανούς γιά τή διατροφή τους, μέ σκοπό νά προσεύχονται ὑπέρ αὐτῆς. Ἐπιθυμοῦσε νά τούς κάνει πρόθυμους γιά τό μαρτύριο καί νά τούς παρασταθεῖ, ὥστε νά μήν χάνουν τό θάρρος στίς θλίψεις τους. Κάποια, λοιπόν, μέρα, ἀφοῦ συνελήφθη ἡ Καλλινίκη καί ρωτήθηκε τίνος εἶναι τά χρήματα, ἐπειδή δέν γνώριζε νά λέει ψέματα, ὁμολόγησε. Γι’ αὐτό τήν ἔδεσαν καί τήν παρέδωσαν στόν ἄρχοντα. Καί ἀφοῦ συνελήφθη καί ἡ Ἁγία Βασίλισσα, παρουσιάσθηκε ἐνώπιόν του στό δικαστήριο. Καί οἱ δυό ὁμολόγησαν μέ παρρησία τόν Χριστό καί ὑποβλήθηκαν σέ διάφορα βασανιστήρια, ἐξαναγκαζόμενες νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἐπειδή ὅμως δέν πείσθηκαν, μέ ξίφος τούς ἀπέκοψαν τίς ἱερές κεφαλές. Νίκησαν ἔτσι τόν διάβολο καί ἀπόλαυσαν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Βασιλίσσης καί Καλλινίκης ἔγινε τό ἔτος 252 μ.Χ. ἐπί αὐτοκράτορα Γάλλου (251 – 253 μ.Χ.).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Κλέος ἄφθαρτον, εἰσεποιήσω, ὡς ἀθλήσασα, ἐνδρειοφρόνως, Καλλινίκη Ἀθληφόρε πανεύφημε· τῷ γάρ οἰκείῳ σου αἵματι πάνσεμνε, τό τοῦ Νυμφίου σου πάθος ἐδόξασας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν ἀθλήσει ἤνεγκας, πλείστας ὀδύνας, Καλλινίκη ἔνδοξε, καί καταβέβληκας ἐχθρόν· ὅθεν τῆς νίκης τόν στέφανον, παρά Κυρίου, ἀξίως ἀπείληφας.

Μεγαλυνάριον.
Πόθῳ τετρωμένη τῷ τοῦ Χριστοῦ, Μάρτυς Καλλινίκη, ἠγωνίσω ἀθλητικῶς· ὅθεν οὐρανίων, θαλάμων ἠξιώθης, ὑπέρ ἡμῶν Κυρίῳ, ἀεί πρεσβεύουσα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4934258

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search