Σεπτέμβριος

Ἁγία Ἑρμιόνη (4 Σεπτεμβρίου)

7ταν μία ἀπό τίς 4 κόρες τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου, πού εἶχε καί αὐτή τό προφητικό χάρισμα (Πραξ. κα’ 8) καί ἀφοσιώθηκε στό ἀποστολικό ἔργο.
Ὅταν πῆγε μαζί μέ τήν ἀδελφή της Εὐτυχίδα στήν Ἔφεσο γιά νά συναντήσει τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, βρῆκε ἀντί αὐτοῦ, πού εἶχε ἀποβιώσει, τόν μαθητή του Πετρώνιο, ἀπό τόν ὁποῖο διδάχτηκε καί στηρίχτηκε περισσότερο στό εὐαγγελικό ἔργο.
Λέγεται μάλιστα, ὅτι κάποτε ἀπό τήν Ἔφεσο πέρασε ὁ Τραϊανός γιά νά πάει νά πολεμήσει τούς Πέρσες, καί ἄκουσε πολλά γιά τό προφητικό χάρισμα τῆς Ἑρμιόνης. Τήν κάλεσε λοιπόν γιά νά προφητεύσει γι’ αὐτόν. Ἡ Ἑρμιόνη τοῦ εἶπε ὅτι θά νικήσει τούς Πέρσες, ἀλλά τήν βασιλεία τῶν Ρωμαίων θά καταλάβει ὁ γαμπρός του Ἀδριανός, πού πράγματι ἔγινε. Ἐπειδή ἡ προφητεία ἐπαληθεύτηκε, ὁ Τραϊανός διέταξε καί βασάνισαν σκληρά τήν Ἑρμιόνη. Κατόπιν τήν παρέδωσε στούς δήμιους γιά νά τή θανατώσουν, ἀλλά αὐτοί πίστεψαν στόν Χριστό καί τήν ἄφησαν ἐλεύθερη.
Ἔτσι ἡ Ἑρμιόνη πέθανε εἰρηνικά καί τάφηκε στήν Ἔφεσο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Παρθένος ἀκήρατος, διατελοῦσα σεμνή, τῷ Λόγῳ νενύμφευσαι, τῷ ἐκ Παρθένου Ἀγνῆς, σαρκί ὁμιλήσαντι· ὅθεν τήν σοί δοθεῖσαν, θεοπάροχον χάριν, ἄθλοις τῆς εὐσεβείας, τοῖς ἐν πλάνῃ ἐκφαίνεις· διό σε Ἑρμιόνη, ὁ Χριστός ἐδόξασε.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Βλαστός καρποτελής, καί ἀμάραντον ἄνθος, Φιλίππου τοῦ κλεινοῦ, ἐν σεπτοῖς Διακόνοις, ἐδείχθης θείᾳ χάριτι, Ἑρμιόνη πανθαύμαστε· καί ἀθλήσασα, παρθενικῶς προσηνέχθης, τῷ δοξάσαντι, τούς εὐαγεῖς σου ἀγῶνας, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Κλάδος ἀνεδείχθης ἀειθαλής, Φιλίππου τοῦ θείου, Ἑρμιόνη πανευκλεής· ἔνθεν διατρέφεις, καρποῖς τῶν σῶν ἀγώνων, ἡμῶν τάς διανοίας, τῶν εὐφημούντων σε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 193 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5686206

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search