Ανακοινώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ανακοινώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Εκδήλωση του τμήματος εξωτερικής ιεραποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 καί ὥρα 18:00 τό τμῆμα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης θά πραγματοποιήσει ἐκδήλωση γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή στήν αἴθουσα διαλέξεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβῆ Ἡρακλείου. Στήν ἐκδήλωση θά παρουσιαστοῦν καί στιγμιότυπα μέσα ἀπό τήν ζωή τῶν ἀδελφῶν μας στήν Ἀφρική καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς Ἱεραποστολῆς καί τήν ὅλη ἐκδήλωση θά πλαισιώσουν χορωδίες νέων. Μπορεῖτε νά δεῖτε ἀφίσα τῆς παραπάνω ἐκδήλωσης ἁπλά κάνοντας κλίκ ἐδῶ.

Πατριαρχικη Απόδειξη Χριστουγέννων 2016

Ἀριθμ. Πρωτ. 1377

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ,

ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

1patriarxis.Vartholomaiosδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, «Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!» Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13). Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6). Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ.

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργός μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά.

Εκδημία Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου

eparxiaki synodos kritis

Ανακοινωθέν


seb ierapytnhs eygeniosἩ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα εἰς ἔκτακτον σύσκεψιν ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐν Ἡρακλείῳ σήμερον, 16ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 10.00 π.μ.:

α) ὥρισεν, ὅπως ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελεσθῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Ἱεραπέτρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου 2016 καί ὥραν 1.00 μ.μ.. Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, ὥς καί τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς θά τελεσθοῦν Ἀρχιερατικά Συλλείτουργα.

β) ἀπεφάσισεν, ὅπως τό μέν πένθος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου φέρῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, τόν δέ ἐπικήδειον ἐκφωνήσῃ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Εἰρηναῖος, καί

γ) καθήκοντα Τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέλαβε, συνωδᾷ τῷ 20ῷ ἄρθρῳ τοῦ Νόμου 4149/1961 "Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας", ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.

Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2016

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ὑποδοχή Τίμιας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα ἀπό τήν Ἄνδρο στήν Ἱερά Μονή Φόδελε

Κάντε κλίκ ἐδῶ γιά τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παραμονῆς τῆς Τίμιας Κάρας στήν Ἱερά Μονή τοῦ Φόδελε

7 Τίμια Κάρα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα ἀναμένεται νά καταφτάσει στό Ἡράκλειο ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναχράντου στήν Ἄνδρο τό Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου. kara1 593x400

Τήν Τίμια Κάρα πρόκειται νά συνοδεύσει ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παναχράντου Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος μέ ἀκόμη ἕναν ἀδελφό της Μονῆς. 

Στίς 7.00 μ.μ. συνοδεία τῆς Ἀστυνομίας θά φτάσει στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονα στό Φόδελε, ὅπου θά παραμείνει γιά ὀκτώ ἡμέρες. Τήν Τίμια Κάρα θά ὑποδεχτεῖ ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιότατου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης ὁ Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 

Μήνυμα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, για την Εορτή της Ινδίκτου

Ἀριθμ. Πρωτ. 887

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

patr bartholomἈδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρακολουθοῦσα ἀπό πολλῶν ἐτῶν τάς εἰς τόν περιβαλλοντικόν τομέα καταστροφικάς ἐν τῷ κόσμῳ ἐξελίξεις, ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, γρηγοροῦσα, πρωτοβούλως ὥρισε τήν ἀρχήν ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν Δημιουργίαν, εἰς τό περιβάλλον, καλοῦσα κατ᾽ αὐτήν σύμπαντα τόν Ὀρθόδοξον καί τόν Χριστιανικόν κόσμον, νά ἀναπέμπῃ δεήσεις καί ἱκεσίας πρός τόν Κτίστην τῶν ἁπάντων, εὐχαριστηρίους μέν διά τό μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας, ἱκετηρίους δέ διά τήν προστασίαν καί σωτηρίαν αὐτῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ὁρατῆς ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί ἀοράτου. Οὕτω, λοιπόν, καί ἐφέτος, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὑπομιμνῄσκομεν τήν ἀναγκαιότητα εὐαισθητοποιήσεως ὅλων ἐνώπιον τῶν οἰκολογικῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει σήμερον ὁ πλανήτης μας.

Ἡ σημερινή ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καί αἱ δυνατότητες καί εὐκολίαι, τάς ὁποίας παρέχει αὕτη εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, δέν πρέπει νά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ὥστε νά μή ἀναλογιζώμεθα σοβαρῶς, πρό ἑκάστου τεχνολογικοῦ ἐγχειρήματος, τάς ἐπιβαρύνσεις τάς ὁποίας αὐτό προκαλεῖ εἰς τό φυσικόν περιβάλλον καί εἰς τόν πολιτισμόν, καί ἐν γένει πάσας τάς συναφεῖς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νά εἶναι –καί ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι– λίαν ἐπικίνδυνοι καί καταστροφικαί διά τήν κτίσιν καί διά τήν ζωήν τῶν ἐμβίων ἐπί τῆς γῆς ὄντων.

Συναυλία προς τιμήν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου

Αφιερωμα Κρητης ΤιμοθεουΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης μέ ἰδιαίτερη χαρά σᾶς προσκαλεῖ σέ Μουσική Ἐκδήλωση εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Κρήτης ΤΙΜΟΘΕΟΥ, μέ ἄφορμη τή συμπλήρωση δέκα ἐτῶν ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία του. Τήν ἐπετειακή αὐτή Μουσική Ἐκδήλωση ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ, στή Βασιλική του Ἁγίου Μάρκου, στό Ἡράκλειο, τήν Δευτέρα 22 Αὐγούστου 2016 καί ὥρα 7.00 μ.μ. Θά παρουσιάσουν τά Μουσικά Σύνολα – Τμήματα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπό τήν διεύθυνση Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χ. Σταυρουλάκη, Καθηγητού Εὐρωπαϊκῆς καί Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἡ παρουσία σας θά μᾶς δώσει ἰδιαίτερη χαρά

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης εὐχαριστεῖ τόν Δήμαρχο Ἡρακλείου

episkepsi sto dimarxo19ό Δημαρχεῖο Ἡρακλείου ἐπισκέφτηκε χθές ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος Βερνιδάκης καί ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Ξενάκης προκειμένου νά δώσουν στό Δήμαρχο Ἡρακλείου εὐχαριστήρια ἐπιστολή καί ἀναμνηστικά ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης γιά τή συμβολή του στή διεξαγωγή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Μετά τό τέλος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης θέλοντας νά ἐκφράσει τίς εὐχαριστίες της πρός τόν Δήμαρχο Ἡρακλείου καί ὅλους τους συνεργάτες του, πολιτικό καί διοικητικό προσωπικό γιά τήν ἄριστη συνεργασία τους στό θέμα τῆς προετοιμασίας καί τῆς διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου, προσέφερε στό Δήμαρχο ἀναμνηστικά ἐπετειακά δῶρα καί τήν ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Έναρξη εγγραφών και λειτουργία της Κατασκηνώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης "Άνω Πόλις" για το έτος 2016

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ηράκλειο, 2 Ιουνίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

«ΑΝΩ ΠΟΛΙΣ 2016»

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ανακοινώνει, ότι από την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, ξεκινούν οι εγγραφές για την φετινή Κατασκηνωτική Περίοδο στην Κατασκήνωσή της «Άνω Πόλις».

Η Εκκλησία καλεί όλα τα παιδιά και τους νέους του Τόπου, να περάσουν μέρες χαράς και δημιουργίας σε ένα όμορφο και προσεγμένο περιβάλλον, υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων στελεχών και την πατρική επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.Ειρηναίου.

Οι Κατασκηνωτικές Περίοδοι είναι οι εξής:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 194 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4353642

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search