Ανακοινώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ανακοινώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Ὑποδοχή Τιμίου Ξύλου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης

ypodoxi timiou xiloumuέ μεγάλη συμμετοχή πιστῶν καί κατά τήν προβλεπόμενη ἐκκλησιαστική τάξη πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη, 4 Ἀπριλίου καί ὥρα 11.30 π.μ. ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἱεροῦ Τεμαχίου Τιμίου Ξύλου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.

Ἡ τελετή τῆς ὑποδοχῆς πραγματοποιήθηκε στόν προαύλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό.

Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ συγκλήσει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἀριθμ. Πρωτ. 314thumb3

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΘΕΟΥ

7 ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας «ὡς πορφύραν καὶ βύσσον στολισαμένη» τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων της, τὰ δάκρυα τῶν ὁσίων της καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας τῶν ὁμολογητῶν τῆς πίστεώς της, ἑορτάζει σήμερον τὴν ἡμέραν τῶν ὀνομαστηρίων της. Ὀρθῶς καὶ δικαίως ἐκλήθη καὶ καθιερώθη ὡς«Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν μετὰ ἀπὸ περίοδον ἑνὸς αἰῶνος σκληρῶν ἀγώνων ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε καὶ κατίσχυσε τοῦ ψεύδους διὰ τῆς προσκυνήσεως ὡς φορέων προσωπικῆς παρουσίας καὶ θείας χάριτος τῶν ἱερῶν εἰκόνων τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων Του. Δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀνεγνωρίσθη καὶ διεκηρύχθη ἅπαξ ἔτι ὅτι «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. α΄ 14) τιμήσας οὕτω καὶ ἁγιάσας τὴν ὑλικὴν κτίσιν καὶ τὸ σῶμα μας, διὰ νὰ τὰ καταστήσῃ «κοινωνοὺς θείας φύσεως» (πρβλ. Β΄Πέτρ. α΄ 4), μετόχους τῆς θείας χάριτος καὶ ζωῆς. 

Εἰς τὴν μεγάλην αὐτὴν καὶ σωτήριον ἀλήθειαν, τὴν ὁποίαν ἐπολέμησαν οἱ ἀρνηταὶ τῆς προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ ὁδὸς πρὸς κατίσχυσιν τῆς ἀληθείας ἔναντι τοῦ ψεύδους, ὑπῆρξε καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐκείνη, τὴν ὁποίαν ἠκολούθησεν ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾿ ἀρχῆς καθ᾿ ὅλην τὴν διαδρομὴν τῆς ἱστορίας της, καὶ αὐτὴ δὲν ἦτο ἄλλη ἀπὸ ἐκείνην τῆς συνοδικότητος. Ἡ διάκρισις μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους, ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως, δὲν εἶναι πάντοτε εὐχερής. Καὶ οἱ αἱρετικοὶ ἐπίστευον καὶ πιστεύουν ὅτι κατέχουν τὴνἀλήθειαν, καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ χαρακτηρίζουν ὡς «αἱρετικοὺς» τοὺς μὴ συμφωνοῦντας πρὸς τὰς ἀπόψεις των. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν μίαν καὶ μόνον αὐθεντίαν ἀναγνωρίζει: τὴν Σύνοδον τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων της. Ἄνευ συνοδικῆς ἀποφάσεως ἡ διάκρισις μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ αἱρέσεως δὲν εἶναι δυνατή. Ὅλα τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες της φέρουν τὴν σφραγῖδα τῆς συνοδικότητος. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς συνοδικότητος.

Κατηχητήριος Λόγος Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου γιά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

patr bartholomalpha

δελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ προσφιλῆ καὶ εὐλογημένα, Διὰ τῆς θεοπνεύστου ρήσεως τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Κυρίου καὶ τῶν κριμάτων αὐτῆς, εἰσάγει καὶ ἐφέτος πάντας τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς εἰς τὸ «μυστήριον» τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρκοστῆς ὁ ἱερὸς Ψαλμῳδὸς ἀναφωνῶν: «Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὁ Κύριος καὶ κρῖμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις» (Ψαλμ. 102, 6). Διότι ὁ Κύριος «ἐμπιπλᾷ ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν μας καὶ ἀνακαινίζει ὡς ἀετοῦ τὴν νεότητά μας» (πρβλ. ὅ. π. 5).

Ὡς γνωστόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἕκαστος ἄνθρωπος, πλασθεὶς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἀποτελεῖ ναὸν Κυρίου. Πολὺ δὲ περισσότερον ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν καὶ ἐχρίσθημεν διὰ τοῦ Ἁγίου Μύρου καὶ ἐνεκεντρίσθημεν εἰς τὴν καλλιέλαιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἴμεθα ναοὶ τοῦ ἐν ἡμῖν οἰκοῦντος Ἁγίου Πνεύματος, ἀκόμη καὶ ἐὰν διὰ ποικίλων ἁμαρτιῶν, ἑκουσίων ἢ ἀκουσίων, ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τοῦ Κυρίου: «εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει» (Β΄ Τιμ. β΄, 13).

Διὰ τοῦ ρύπου ὅμως τῆς ἁμαρτίας κωλύεται ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ ἐνεργῇ ἐν ἡμῖν, ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὥρισε τὴν ἀρχομένην περίοδον τῶν νηστειῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἵνα κατ᾿ αὐτὴν καθάρωμεν ἑαυτοὺς διὰ τῆς μετανοίας καὶ γενώμεθα ἄξιοι νὰ ὑποδεχθῶμεν τὰ ζωοποιὰ Πάθη καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν λαμπροφόρον Ἔγερσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Δεῦρο τάλαινα ψυχή, σὺν τῇ σαρκί σου τῷ πάντων Κτίστῃ, ἐξομολογοῦ∙ καὶ ἀπόσχου λοιπόν, τῆς πρὶν ἀλογίας, καὶ προσάγαγε Θεῷ, ἐν μετανοίᾳ δάκρυα», καλεῖ πάντας τοὺς πιστοὺς ὁ ποιητὴς τοῦ Μεγάλου Κανόνος Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης (τροπάριον α΄ᾠδῆς).

Κοπῆ Ἁγιοβασιλόπιτας Συνδέσμου Ἐφημερίων Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης 2016

Τὴν Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε ἡ κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τοῦ Συνδέσμου Ἐφημερίων της Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Στην ἐκδήλωση, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ κέντρο Κουρῆτες στὸ Γάζι Μαλεβυζίου, παρέστησαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ τὶς οἰκογένειές τους, μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καὶ συνεργάτες τοῦ ἔργου τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Βροντερό ὄχι Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης στήν καύση νεκρῶν

Ὄχι στήν καύση τῶν νεκρῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία, διά στόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος μίλησε ἀποκλειστικά στό Ράδιο 9,84 καί στόν Γιῶργο Σαχίνη «καθώς πρόκειται γιά πράξη ἀντίθετη μέ τή θρησκεία». Παρών στό ἀποψινό δημοτικό συμβούλιο ὅπου θά συζητηθεῖ τό θέμα θά εἶναι ὁ Σεβασμιότατος Κρήτης.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης διευκρίνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία προχωρᾶ μόνο μέ ἐνημέρωση τῶν πιστῶν. Παράλληλα, τόνισε ὅτι τό θέμα θά συζητηθεῖ στήν καθορισμένη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου ἀρχές τοῦ Μάρτη καί ὅτι θά παραστεῖ στό σημερινό δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου νά ἐνημερώσει τό σῶμα γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. 

Τό πρόγραμμα ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτη Πέτρας κ.κ.Γερασίμου

Mitropolitis GerasimosΤό Σάββατο 23 Ἰανουαρίου θά ἐνθρονιστεῖ ὁ νέος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στίς 8 Δεκεμβρίου 2015.

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις 2015

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

patr bartholomἈδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων, προβάλλει μὲ τὴν ἰδίαν ὡς καὶ ἄλλοτε γοητείαν, πραγματικὸν καὶ σύγχρονον ὅσον ποτέ, τὸ μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, προτρεπόμενον ἵνα «δικαιοσύνην μάθωμεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄, 9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β΄, 11).

Ἀτυχῶς, ὅμως, κατὰ τὴν ἐποχήν μας, πολλοὶ ἄνθρωποι σκέπτονται ὅπως ὁ ἐκτελεστὴς ἐκεῖνος τῶν νηπίων Ἡρώδης, ὁ ἄνομος καὶ ἀδίστακος, καὶ ἐξολοθρεύουν τοὺς συνανθρώπους των διὰ ποικίλων τρόπων. Ὁ στρεβλωμένος ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικότητά του νοῦς τοῦ ἐξουσιαστοῦ τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται εἰς τὸ φονικὸν πρόσωπον τοῦ Ἠρώδου, εἶδε παραδόξως κίνδυνον διὰ τὴν ὑπόστασίν του τὴν γέννησιν ἑνὸς ἀθώου Παιδίου. Καὶ ὡς καταλληλότερον τρόπον διὰ τὴν προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας του ἀπὸ τὸν κίνδυνον, τὸν ὁποῖον ἐνέπνεεν εἰς αὐτόν –κατὰ τὴν ἄποψίν του- ἡ γέννησις τοῦ Παιδίου, ἐπέλεξε τὴν ἐξολόθρευσίν του.

Διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὰς φονικὰς διαθέσεις τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, διὰ τὸ ὁποῖον ὡμίλησαν οἱ Ἄγγελοι, ἠναγκάσθη νὰ φύγῃ εἰς Αἴγυπτον, καταστὰν οὕτω, θὰ ἐλέγομεν μὲ τὴν ὁρολογίαν τῆς ἐποχῆς μας, «πολιτικὸς πρόσφυξ», ὁμοῦ μετὰ Μαρίας τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ τοῦ μνήστορος Ἰωσήφ.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας, θεωρουμένην ὡς ἐποχὴν προόδου, πολλὰ παιδία ἀναγκάζονται νὰ καταστοῦν πρόσφυγες ἀκολουθοῦντα τοὺς γονεῖς των διὰ νὰ σώσουν τὴν ζωήν των, τὴν ὁποίαν ὑποβλέπουν ποικιλώνυμοι ἐχθροί των. Τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὸ ἀνθρώπινον γένος.

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου 2015

Πρός
Τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης

arxiepiskopos«Κύριε, ἐν Βηθλεὲμ παραγέγονας, ἐν τῷ Σπηλαίῳ παρῴκησας, ὁ οὐρανὸν τὸν θρόνον ἔχων, ἐν φάτνῃ ἀνεκλίθης, ὃν στρατιαὶ κυκλοῦσιν Ἀγγέλων, Ποιμέσι συγκατέβης, ἵνα σώσῃς ὡς εὔσπλαγχνος τὸ γένος ἡμῶν. Δόξα σοι.» (Ὕμνος Χριστουγέννων)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας μας,
Σήμερον ἑορτάζομε τά Χριστούγεννα. Τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δέν ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Παραμένει αἰώνια. Ἀμετακίνητη. Μᾶς καλεῖ πάντοτε νά τήν γνωρίζωμε, νά τήν ζοῦμε, νά τήν χαιρώμαστε, νά τήν ἀξιοποιοῦμεν εἰς τήν ζωή μας, γιά τό καλό, τήν σωτηρία καί τήν πρόοδό μας. Νά βρίσκωμε τόν δρόμο μας. Νά μή θλιβώμαστε. Νά χαιρώμαστε. Νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι, νά προοδεύωμε πάντοτε.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί φίλοι,
Ὁ ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰς τό ὁποῖον ἀναφερόμαστε παραπάνω, μᾶς λέει καί μᾶς θυμίζει, ὅτι ὁ Κύριός μας, ἔχει ἔλθει εἰς τήν Βηθλεέμ, ἔχει κατοικήσει εἰς τό Σπήλαιο, Αὐτός ὁ Ὁποῖος ἔχει θρόνο τόν οὐρανόν. Ἐπλάγιασε εἰς τήν Φάτνη, Αὐτός τόν Ὁποῖον κυκλώνουν οἱ Ἄγγελοι καί ἔχει βρεθεῖ μέ τούς βοσκούς γιά νά σώσει τό γένος μας, τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅλων τῶν ἐποχῶν καί τῶν αἰώνων, ὡς εὔσπλαγχνος. Ὅλη αὐτή ἡ συγκατάβαση τοῦ Κυρίου μας στήν Βηθλεέμ, στό Σπήλαιο, στήν Φάτνη, μέ τούς βοσκούς, ὅπως μᾶς λέει ὁ Χριστουγεννιάτικος αὐτός ὕμνος, εἶναι τά Χριστούγεννα, τά ὁποῖα σήμερα γιορτάζομεν.

Ἡ ἀπόλυτη ταπείνωσή Του, ὁ ἐρχομός Του στήν Βηθλεέμ, στήν Φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων, μέ τούς βοσκούς. Αὐτήν τήν ἀληθινήν, αἰώνια συγκατάβαση, ἔκανεν "ὁ Θεός, ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου". Δέν Τόν διέταξε, δέν Τόν ὑποχρέωσε κανείς. Τό ἔκανε μόνος Του, ἐλεύθερα, γιά νά σώσει τό γένος μας. Νά ἔλθει στόν ἄνθρωπο. Στήν ἀνθρώπινη πραγματικότητα, ὅπως τήν ζοῦσε τότε καί τήν ζεῖ καί τώρα ὁ ἄνθρωπος.

Δέν ἐγκατέλειψεν ὁ Θεός τό πλᾶσμα Του. Δέν ἀδιαφόρησε γιά τήν ἀνθρώπινη πραγματικότητα, τό κατάντημα τοῦ ἀνθρώπου. Γιά ἐμᾶς ὅλους. Ἦλθε μόνος Του, χωρίς ἀγγέλους, χωρίς μεγαλεῖο καί δόξα, ἁπλός, ταπεινός, στοργικός, Πατρικός, γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο Γένος. Τί μέγα, θαυμαστόν, αἰώνιον παράδειγμα! Τί ἔκπληξη, χαρά καί εὐλογία! Αὐτά εἶναι τά Χριστούγεννα τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας καί Ἑορτῆς. Ἡ συγκατάβαση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἐρχομός Του κοντά μας. Στόν κόσμο μας, στό κατάντημά μας. Στό Σπήλαιο, τήν Φάτνη, τήν ἐρημιά, τήν μοναξιά, τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, τήν πτώση ὅλων μας.

Ἐδῶ πού εἴμαστε, ἐδῶ ἦλθεν, ὡς Πατέρας, Σωτῆρας, Φίλος, Ἀδελφός μας. Νά μᾶς σηκώσει ἀπό τήν πτώση μας, νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τίς πληγές μας, νά μᾶς κάνει ὄρθιους. Νά δοῦμε τόν οὐρανό. Νά ἀνοίξουν τά μάτια μας. Νά δοῦμε τό φῶς. Νά βροῦμε τόν δρόμο μας, νά ἐπιστρέψωμεν εἰς τό σπίτι μας τό οὐράνιο. Νά ἔλθωμεν εἰς τήν Βασιλεία Του. Νά εἴμαστε πάντοτε μαζύ Του. Μέ τήν προθυμία, τήν ἐλευθερία μας, ἐλεύθεροι, χωρίς νά εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, πιεζόμενοι.
Αὐτά εἶναι τά Χριστούγεννά μας, σήμερα καί πάντοτε.

Ο Γεράσιμος Μαρματάκης νέος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου

Mitropolitis GerasimosΝέος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου,εξελέγει ο Ηγούμενος της Μονής Αγκαράθου Αρχιμ. Γεράσιμος Μαρματάκης.

Να αναφερθεί ότι ο νέος Μητροπολίτης Πέτρας κ. Γεράσιμος, είναι από τα καλύτερα τέκνα της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ πολύ μιλούν για έναν άνθρωπο πράο και ταπεινό.

Να αναφερθεί ότι ο νέος Μητροπολίτης εξελέγη με 5 ψήφους έναντι 2 που έλαβε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Ιεραπύτνης και Σητείας Αρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης και 1 που έλαβε ο Πρωτοσύγγελος της Ι.Μ. Πέτρας Αρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4353598

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search