Μήνυμα Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.Ειρηναίου

Πρός
Τό Πλήρωμα τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

«...Χριστός έπί γής' ύψώθητε...».
(Ύμνος Χριστούγεννωνν)


alphaγαπητοί μου άδελφοί, άνθρωποι τής ’Εκκλησίας μας, Ή σημερινή, μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων, είναι αιώνια Εορτή, όπως καί ό νεογέννητος Χριστός, ό Θεάνθρωπος, είναι αιώνιος. Στήν μεγάλην αύτήν σημερινή Γιορτήν, ό Χριστός μας έρχεται, είναι πάντοτε καί "έπί γης". Σήμερα καλωσορίζομε τόν νεογέννητο Χριστό μας, είς τήν γη μας, τήν Βηθλεέμ, τήν φάτνη, είς τόν Τόπο μας, τά σπίτια μας, τίς οίκογένειές μας, τά χωριά μας, τίς πόλεις μας, παντοϋ. Χαιρόμαστε καί γιορτάζομε τήν παρουσία Του μαζύ μας. Μέ άφορμή τό μεγάλο αύτό γεγονός τής παρουσίας τοϋ Χρίστου κοντά μας, ή ’Εκκλησία, μάς παρακινεί καί μάς ζητά "ύψώθητε". Ύψωθήτε, κοιτάξετε ψηλά, άλλάξετε δρόμο, τρόπο καί προσανατολισμό. Ύψωθήτε. "’Άνω σχώμεν τάς καρδίας", όπως πάντοτε λέγομε καί άκούομε σέ κάθε Θεία Αειτουργία μας. Αύτή τή δυνατότητα, τή χαρά καί τήν προτροπή "ύψώθητε", ύψωθήτε πρός τά άνω, παρακαλοϋμεν όλους νά άξιοποιήσωμε στή σημερινή δύσκολη ’Εποχή μας, κατά τήν μεγάλη καί πολύτιμη σημερινή Εορτή των Χριστουγέννων.