ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

Ἅγιος Κρήσκης ὁ Μάρτυρας (15 Απριλίου)

15 Ἅγιος Μάρτυς Κρήσκης καταγόταν ἀπό τά Μύρα τῆς Λυκίας. Προερχόταν ἀπό ἔνδοξη καί περιφανή γενεά καί ἀνατράφηκε μέ εὐσέβεια. Σέ μεγάλη ἡλικία εὑρισκόμενος πλέον καί βλέποντας πολλούς νά προσκυνοῦν τά εἴδωλα, εἰσῆλθε στό μέσο αὐτῶν συμβουλεύοντάς τους νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν πλάνη καί νά προσέλθουν στόν Χριστό γιά νά σωθοῦν. Ἡ φλόγα τῆς πίστεως τοῦ ἔδωσε τή δύναμη τῆς νεότητας καί τοῦ ἀγῶνος.
Ὁ ἡγεμόνας, ὅταν ἔμαθε τί εἶχε συμβεῖ, τόν συνέλαβε καί τόν ὁδήγησε μπροστά του, καί ἐκεῖ τόν ρώτησε γιά τό γένος, τήν πατρίδα καί τό ὄνομά του. Ὁ Ἅγιος ὅμως δέν ἔλεγε τίποτε ἄλλο παρά μόνο ὅτι εἶναι Χριστιανός. Ὁ ἡγεμόνας τότε τοῦ πρότεινε νά θυσιάσει στούς θεούς μόνο ἐξωτερικά, νά προσκυνᾶ δέ τόν Θεό στήν ψυχή του. Ὁ Ἅγιος ὅμως δέν ἀποδέχθηκε μία τέτοια πρόταση καί ὁμολόγησε μέ μεγάλη φωνή τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἐλέγχοντας καί περιφρονώντας τά εἴδωλα. Ἔτσι, ἀκολούθησε τό μαρτύριο. Τόν κρέμασαν σέ ξύλο, τόν ἔγδαραν καί μέ ἀναμμένες δάδες τοῦ κατέκαψαν τά πλευρά. Στήν συνέχεια, ἀφοῦ τόν κατέβασαν ἀπό τό ξύλο, τόν ἐξανάγκαζαν νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ἐπειδή ὅμως καί πάλι ἀρνήθηκε, οἱ δήμιοι ἄναψαν φωτιά καί τόν ἔριξαν μέσα σέ αὐτή, καί ἔτσι παρέδωσε τήν ψυχή του πρός τόν Θεό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῷ τῆς πίστεως ζήλῳ πτερωθείς τήν διάνοιαν, πρός ἀθλητικάς ἀριστείας ἀνδρικῶς προσεχώρησας, καί ὤφθης τοῦ Σωτῆρος κοινωνός, βασάνους ὑπέρ φύσιν ἐνεγκών· διά τοῦτο ἐδοξάσθης παρά Θεοῦ, Κρήσκη θεομακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Εἰ καί ἐν τάφῳ.
Εἰ καί ἐν γῆρᾳ ἐδέξω τήν ἄθλησιν, ἀλλά νεάζον ἐκτήσω τό φρόνημα, καί τήν ἔπαρσιν τοῦ ἐχθροῦ, καθεῖλες στερρῶς, συνεργόν ἐν ἀγῶσι τόν Λόγον κτησάμενος· οὗ τό πάθος δοξάσας, τῆς τούτου ἐγέρσεως, μέτοχος ὤφθης, ὦ Κρήσκη πολύαθλε.

Μεγαλυνάριον.
Θάρσους ὢν ἀνάπλεως εὐσεβοῦς, Κρήσκη διελέγχεις, τῶν τυράννων τό ἀσεβές, καί ὥσπερ θυσία, τερπνή Χριστῷ ἐτύθης, διά πυρός τό τέλος, δεχθείς τό ἅγιον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 142 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
3857414

Copyright © 2021 Πρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search