Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου (19 Ιανουαρίου)

7 ἀνακομιδή τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἔγινε ἐκ Ναζιανζοῦ κατά τήν ἄποψη ὁρισμένων ἐρευνητῶν, ἐπί Ἀρκαδίου (395 – 408 μ.Χ.) ἢ Θεοδοσίου Β’ (408 – 450 μ.Χ.) ἢ ἐπί αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου (911 – 959 μ.Χ.) καί κατατέθηκε στό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἡ τιμία κάρα φυλάσσεται μέ εὐλάβια στή μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους. Μέχρι τό ἔτος 1204, ἔτος τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Φράγκους, τεμάχια ἐκ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου κατεῖχαν ὁ ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ὁ ναός τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx