Ἅγιος Ἑρμῆς ὁ Ἀπόστολος (8 Μαρτίου)

15 Ἀπόστολος Ἑρμῆς μνημονεύεται στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Κατά τήν παράδοση ἔγινε Ἐπίσκοπος Δαλματίας. Στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καλεῖται Ἔρμυλος. Στόν Παρισινό Κώδικα ἡ μνήμη αὐτοῦ ἀναφέρεται στίς 8 Ἀπριλίου μετά τῶν Ἀποστόλων Ἀγάβου, Ἀσυγκρίτου, Ἐπαφρᾶ, Ἡρωδίωνος, Ρούφου καί Φλέγοντος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx