ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

Ἅγιος Ἀριστίων ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας (3 Σεπτεμβρίου)

5γεννήθη κατά τάς ἀρχάς τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ., εἰς τήν ἐπαρχία τῆς Συρίας Ἀπάμεια. Εἰλκύθη εἰς τήν ἀληθινή τοῦ Χριστοῦ πίστιν ὑπό τοῦ μάρτυρος Ἀντωνίου. Εἰς ἡλικία μόλις 10 ἐτῶν ὁ Ἀντώνιος ὁδήγησε τόν Ἀριστίωνα εἰς τήν Χριστιανικήν πίστιν.
Ὡς ἐνάρετος καί πνευματοφόρος ἀνήρ, ἐκλεγεῖς ὑπό τοῦ λαοῦ τῆς Ἀλεξανδρείας τῆς μικρῆς, εἰς Κιλικίαν τῆς Μ. Ἀσίας (παρά τήν πόλιν Ἰσσόν), ἐγένετο ὁ δεύτερος ἐπίσκοπός της. Ὡς ποιμενάρχης ὁ Ἅγιος ἐποίμανε θεαρέστως τό ἐμπιστευθέν ὑπό τοῦ Θεοῦ ποίμνιό του.

Δίδασκε μετά παρρησίας μεγάλης καί κήρυττε τήν τοῦ Κυρίου ἐν Σαρκί ἐπιδημίαν καί τήν αἰωνίαν αὐτοῦ Βασιλείαν, ὥσπερ καί τήν μακαριότητα καί τήν χαράν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
Πολλούς ἐθνικούς ἔπειθεν, ὅπως ἀπαρνηθώσι τήν πλάνην τους καί ἀκολουθώσι τήν ἀληθινήν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πίστιν, οὖς καί ἐβάπτιζεν.
Ἡ δρᾶσίς του αὐτή δέν ἤρεσε εἰς τόν Ρωμαῖον Ἔπαρχον τῆς περιοχῆς, ὅστις καί διέταξεν νά συλληφθῆ καί νά ριφθῆ εἰς τό πῦρ. Παραχρήμα οἱ στρατιῶτες αὐτοῦ, ἤναψαν μεγάλην κάμινον καί ἔρριψαν ἐντός αὐτῆς τόν μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ.
Ἐντός τῆς καμίνου ὁ Ἀριστίων, ὑμνῶν καί δοξάζων τόν Θεόν, ἔλαβεν μακάριον καί ἐπίζηλον τέλος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Χριστῷ ἱεράτευσας ὦ Ἀριστίων καλῶς, ὢ ὕστερον ἔθυσας σαυτόν ὡς θῦμα σεπτόν, ἀθλήσας δι’ αἵματος· ὅθεν μή διαλίπης ἰκετεύειν ἀπαύστως, ὑπέρ τῶν σέ τιμώντων, καί θερμῶς ἐκζητούντων, εὐχᾶς τᾶς ἁγίας σου, μαρτύρων ἄριστε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 107 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
3860953

Copyright © 2021 Πρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search