Βίοι Αγίων

Ἅγιοι Πάμφιλος, Δανιήλ, Ἠλίας, Ἡσαΐας, Θεόδουλος, Ἱερεμίας, Ἰουλιανός, Οὐάλης, Παῦλος, Πορφύριος, Σαμουὴλ καὶ Σέλευκος οἱ Μάρτυρες (16 Φβρουαρίου)

15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Δανιήλ, Ἠλίας, Ἡσαΐας, Θεόδουλος, Ἱερεμίας, Ἰουλιανός, Οὐάλης, Παύμφιλος, Παῦλος, Πορφύριος, Σαμουήλ καί Σέλευκος, μαρτύρησαν ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Κατάγονταν ἀπό διάφορους τόπους, τούς ἕνωνε ὅμως ἡ ἀγάπη καί ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Ἐργαζόμενοι στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης ὁμολόγησαν τόν Χριστό ἐνώπιον τοῦ ἔπαρχου Φιρμιλιανοῦ. Ὁ ἄρχοντας κατέβαλε κάθε προσπάθεια νά πείσει τούς Ἁγίους νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους στόν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως παρέμειναν σταθερά προσηλωμένοι στήν πατρῴα εὐσέβεια. Τότε ὁ Φιρμιλιανός ἔδωσε ἐντολή νά τούς θανατώσουν, ἀφοῦ πρῶτα τούς βασανίσουν.
Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἠλίας, Πάμφιλος, Οὐάλης, Παῦλος, Σέλευκος, Ἱερεμίας, Ἡσαΐας, Σαμουήλ καί Δανιήλ ἀποκεφαλίσθηκαν διά ξίφους. Ὁ Πορφύριος, ὑπηρέτης τοῦ Παμφίλου, συνελήφθη τήν ὥρα πού ἀναζητοῦσε τό λείψανο τοῦ κυρίου του καί κάηκε ζωντανός μαζί μέ τόν Μάρτυρα Ἰουλιανό. Τόν Ἅγιο Θεόδουλο τόν σταύρωσαν ἐπί ξύλου. Ἔτσι μαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι καί προσετέθησαν στή χορεία τῶν ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἐτελεῖτο στή Μεγάλη Ἐκκλησία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τήν δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, ἀνευφημήσωμεν, ἐνθέοις ᾄσμασι, Πάμφιλον Παῦλον Σαμουήλ, Οὐάλεντα καί Ἠλίαν, Ἱερεμίαν, Σέλευκον, Δανιήλ καί Πορφύριον, Ἰουλιανόν ὁμοῦ Ἠσαΐαν Θεόδουλον· αὐτοί γάρ τόν Δεσπότην τῶν ὅλων, πᾶσιν ἡμῖν ἐξιλεοῦνται.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Κολαστηρίων φοβερῶν προκειμένων, οἱ τοῦ Κυρίου Ἀθληταί οἱ γενναῖοι, ἐν ἀπτοήτῳ χαίροντες φρονήματι, τούτοις προσωμίλησαν, τῆς σαρκός ἀλογοῦντες· ὅθεν ἐκληρώσαντο, αἰωνίζουσαν δόξαν, ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύοντες ἀεί, τῶν εὐφημούντων, αὐτῶν τά μνημόσυνα.

Μεγαλυνάριον.
Φάλαγξ δωδεκάριθμε Ἀθλητῶν, ἡ συντεταγμένη, εὐσεβείᾳ τε καί σπουδῇ, σύναψον σπουδαίως, ἡμᾶς ἐν ὁμονοίᾳ, καί λύσιν τῶν πταισμάτων, ἡμῖν πρυτάνευσον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 80 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555477

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search