Αύγουστος

Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας (5 Αυγούστου)

3εννήθηκε στὴν Ἀντιόχεια καὶ ἦταν στρατιωτικὸς γιὰ ἑξήντα ὁλόκληρα χρόνια. Στρατεύθηκε ὅταν βασίλευε ὁ Κώνστας ὁ Χλωρός, πατέρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἔζησε πολλὰ χρόνια καὶ πρόφθασε μέχρι καὶ τὴ βασιλεία τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη.
Ὅταν κάποτε ὁ βασιλιὰς αὐτὸς ἔφθασε στὴν Ἀντιόχεια, ζήτησε νὰ τὸν δεῖ κάποιος γέροντας στρατιώτης 110 χρονῶν! Ὁ Ἰουλιανὸς ἀπὸ περιέργεια τὸν δέχθηκε, καὶ ἔμεινε ἔκπληκτος ὅταν εἶδε τὸν γέροντα στρατιώτη τόσων χρονῶν νὰ διατηρεῖ ἀλύγιστο τὸ σῶμα του. Διέταξε καὶ τὸν περιποιήθηκαν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερα. Ἀλλὰ ὁ Εὐσίγνιος δὲν ἱκανοποιήθηκε ἀπ' αὐτὲς τὶς περιποιήσεις τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ δήλωσε ὅτι εἶναι χριστιανὸς καὶ ὅτι μάταια προσπαθεῖ νὰ ζωντανέψει ἕνα πτῶμα, ὅπως εἶναι ἡ εἰδωλολατρία. Καὶ ἐπὶ τέλους, νὰ πάψει νὰ διώκει τὸν Χριστό.

Ὅταν ἄκουσε αὐτά ὁ Ἰουλιανός, ἐξαγριώθηκε καί διέταξε ἀμέσως νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Τότε ὁ Εὐσίγνιος, γεμάτος ἀπό χαρά, εἶπε: «Εὐχαριστῶ, βασιλιά. Ὁ θάνατος μέ σεβάστηκε στό πεδίο τῶν μαχῶν, γιά νά μέ εὕρει τώρα καί νά μοῦ δώσει τό κτύπημα χάριν τοῦ Χριστοῦ. Τέτοιο τέλος εἶναι ἄξιο χριστιανοῦ στρατιώτη, καί δοξολογῶ τόν Ὕψιστο πού εὐδόκησε νά μου το ἐπιφυλάξει».
Ἔτσι ὁ Εὐσίγνιος ἔλαβε τόν τίμιο θάνατο τοῦ μαρτυρίου μέ ἀποκεφαλισμό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς ἔμπλεως πίστεως, τῆς πρός Χριστόν εὐσεβῶς, νεάζον τό φρόνημα, ἔσχες ἐν γήρᾳ καλῶς, Εὐσίγνιε ἔνδοξε· ὅθεν ὁμολογήσας, τόν Ὑπέρθεον Λόγον, ἤλεγξας θαρσαλέως, Παραβάτου τό θράσος· ἐντεῦθεν μετά Μαρτύρων, ὡς Μάρτυς δεδόξασαι.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.
Ὡς πολιός τῷ σώματι, σύνεσιν θείαν ἤνεγκας, δι’ ἧς ἀμβλύνας ἀσυνέτων τήν ἔπαρσιν, νεανικῶς ἠρίστευσας, καί τιμηθείς τόν αὐχένα, τῶν αἱμάτων τοῖς ῥείθροις ἐνθέως ἤρδευσας, Εὐσίγνιε τρισμάκαρ, τούς μέλποντας τήν σήν ἄθλησιν.

Μεγαλυνάριον.
Πίστει ἀναθάλλων τῇ πρός Χριστόν, ἐν γήρατι χαίρων, ἠγωνίσω νεανικῶς, καί τοῦ Παραβάτου, τήν ἄνοιαν αἰσχύνας, μαρτυρικῆς ἐπέβης, δόξης Εὐσίγνιε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 115 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5686167

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search