Δεκέμβριος

Προφήτης Σοφονίας (3 Δεκεμβρίου)

ProfitisSofonias5ζησε τόν 7ο αἰώνα π.Χ., ἐπί βασιλέως Ἰωσίου. Εἶναι ὁ ἔνατος ἀπό τούς μικρούς λεγόμενους προφῆτες καί καταγόταν ἀπό τή φυλή τοῦ Συμεών ἢ κατ’ ἄλλους τοῦ Λευΐ. Τό ὄνομά του σημαίνει «ὁ Γιάχβε κρύπτει», δηλαδή περιφρουρεῖ, προστατεύει.
Τό προφητικό του βιβλίο διαιρεῖται σέ τρία μικρά κεφάλαια. Στό πρῶτο ἀπειλεῖ τούς Ἰουδαίους, πού παρεξέκλιναν ἀπό τόν Κύριο στήν εἰδωλολατρία. Στό δεύτερο προλέγει τήν καταστροφή τῆς Γάζας, τῆς Ἀσκαλῶνος, τῆς Ἀζώτου, τῆς Δαμασκοῦ, τῆς Αἰθιοπίας, τῆς Ἀσσυρίας καί ἄλλων ἀκόμα χωρῶν. Στό τρίτο ἐλέγχει τήν Ἱερουσαλήμ γιά τή διαφθορά της, ἀλλά καί τήν ὀνομάζει ἐπιφανή, σάν κοιτίδα λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Τέλος, χαιρετίζει μέ ἀγαλλίαση τήν μέλλουσα ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου στή Σιῶν. Ἀλλά ὁ Θεός μίλησε μέ τό Στόμα τοῦ προφήτη καί νά τί εἶπε γιά τούς ἄνομους ἀνθρώπους: «Ἐξάρω τούς ἀνόμους ἀπό προσώπου τῆς γῆς, λέγει Κύριος... Καί τούς ἐκκλίνοντας ἀπό τοῦ Κυρίου καί τούς μή ζητοῦντας τόν Κύριον καί τούς μή ἀντεχομένους τοῦ Κυρίου. Θά ξεριζώσω, λέει ὁ Κύριος, τους ἀνόμους ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Καί θά τιμωρήσω αὐτούς πού παρεκκλίνουν ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, αὐτούς πού δέν ζητοῦν μέ τήν προσευχή τους τόν Κύριο καί δέν κρατοῦν Αὐτόν σάν στήριγμά τους».
Ὁ προφήτης Σοφονίας πέθανε εἰρηνικά καί τάφηκε στόν τόπο τῶν πατέρων του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συνιείς φερωνύμως τῶν μελλόντων τήν πρόγνωσιν, ἐκφαντορικῶς προεκφαίνεις, τήν αἰώνιον λύτρωσιν. Σιών γάρ βασιλέα τόν Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία ἐμφανῶς· παρ’ αὐτοῦ γάρ ἐλυτρώθημεν τῆς ἀρᾶς, Προφῆτα οἱ βοῶντές σοι· δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ διά σοῦ, πᾶσι συγχώρησιν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐπαξίως σύνεσιν, προφητικήν γεωργήσας, τήν τοῦ Λόγου σάρκωσιν, προανεφώνησας κράζων· τέρφθητι, Σιών ἡ πόλις ἡ πανολβία, ἄνακτα, Χριστόν ἐν πώλῳ εἰσδεχομένη· Ὃν δυσώπει Σοφονία, ὑπέρ τῶν πίστει μακαριζόντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν ἐν Νόμῳ ἐκπληρωτά, καί τῶν ἐν τῇ Νέᾳ Διαθήκῃ προμηνυτά· χαίροις οὐρανίων, χαρίτων μυστηπόλε, Προφῆτα Σοφονία, ἀξιοθαύμαστε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 42 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5606172

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search