Δεκέμβριος

Ἅγιοι Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος καὶ Ὀρέστης (13 Δεκεμβρίου)

AgiosEfstratios12αρτύρησαν κατά τό σκληρό διωγμό τῶν χριστιανῶν ἐπί Διοκλητιανού. Ὁ Εὐστράτιος, πού ἦταν ἀνώτερος ἀξιωματικός, συνελήφθη ἀπό τό Δούκα Λυσία. Αὐτός, ἀφοῦ τόν βασάνισε μέ τόν πιό φρικτό τρόπο, ἔπειτα τόν ἔστειλε στόν ἔπαρχο Ἀγρικόλα. Φημισμένος αὐτός γιά τήν ὠμότητά του ἀπέναντι στούς χριστιανούς, ἔβαλε τόν Εὐστράτιο νά βαδίσει μέ σιδερένια παπούτσια, πού εἶχαν μέσα μυτερά καρφιά. Κατόπιν τόν ἀποτελείωσε, ἀφοῦ τόν ἔριξε μέσα στή φωτιά.
Τόν Αὐξέντιο, πού ἦταν ἱερέας καί συμπολίτης τοῦ Εὐστρατίου, ὁ ἡγεμόνας τόν πίεσε νά ἀλλαξοπιστήσει μέ πολλές δελεαστικές ὑποσχέσεις. Ἀλλά ὁ ἄξιος λειτουργός τοῦ Χριστοῦ ἀπάντησε: «Δέν εἶναι ἀνάγκη νά λέω πολλά λόγια Λυσία. Στήν ζωή αὐτή εἶμαι τοῦ Χριστοῦ καί θά εἶμαι δικός Του μέχρι θανάτου. Καί ἂν ἀναρίθμητους δαρμούς καί πληγές μοῦ δώσεις, καί ἂν μέ φωτιά καί σίδερο μέ λιώσεις, ὁ Χριστός μου εἶναι παντοδύναμος καί ὁ Σταυρός Του ἀκαταμάχητος. Αὐτός καθ’ ἑαυτόν ὁ Αὐξέντιος εἶναι ἀδύνατος. Ἀλλά τοῦ χριστιανοῦ Αὐξεντίου τό φρόνημα δέν θά κάμψεις ποτέ». Ἐξαγριωμένος ὁ ἡγεμόνας ἀπό τήν ἀπάντηση, ἀμέσως τόν ἀποκεφάλισε.
Τόν Μαρδάριο, ἀφοῦ τρύπησαν τούς ἀστραγάλους του τόν κρέμασαν μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω καί τόν ἔκαψαν.
Ὁ ἀξιωματικός Εὐγένιος, ἀφοῦ τοῦ ἔκοψαν τήν γλώσσα καί τά χέρια καί τοῦ ἔσπασαν τά πόδια, ἐξέπνευσε.
Τόν δέ στρατιώτη Ὀρέστη τόν θανάτωσαν, ἀφοῦ τόν ξάπλωσαν σέ πυρακτωμένο κρεβάτι.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἡ πενταυγής τῶν Ἀθλοφόρων χορεία, τῇ τῶν ἀγώνων νοητῇ δᾳδουχίᾳ, τήν οἰκουμένην ἅπασαν αὐγάζει νοητῶς, ὁ σοφός Εὐστράτιος, Αὐξεντίῳ τῷ θείῳ, Ὀρέστης καί Μαρδάριος, καί Εὐγένιος ἅμα· οὓς εὐφημοῦντες εἴπωμεν πιστοί· χαίροις Μαρτύρων, πεντάριθμε σύλλογε.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Φωστήρ ἐφάνης λαμπρότατος Χριστοκῆρυξ, τοῖς ἐν τῷ σκότει τῆς ἀγνωσίας καθημένοις· πίστιν ὡς δόρυ δέ περιθέμενος, τῶν δυσμενῶν τά θράση οὐκ ἐπτοήθης Εὐστράτιε, ῥητόρων ὑπάρχων εὐγλωττότερος.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ὡς Ἀθλοφόροι ἐν πᾶσιν ἀήττητοι, οἱ τοῦ Σωτῆρος πεντάριθμοι Μάρτυρες, πρεσβείαις ἀπαύστως προσάγετε, ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν μόνον Φιλάνθρωπον, διδόναι ἡμῖν θεῖον ἔλεος.

Μεγαλυνάριον.
Σύμμορφοι ἐν ἄθλοις τοῖς ἱεροῖς, Εὐστράτιε μάκαρ, καί Αὐξέντιε ἱερέ, σύν τῷ Εὐγενίῳ, Μαρδάριε Ὀρέστα, ἡμᾶς ἐν ὁμονοίᾳ διατηρήσατε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5604604

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search