Ιούλιος

Προφήτης Ἰεζεκιήλ (23 Ιουλίου)

5ζησε στά χρόνια του Ναβουχοδονόσορα, κατά τόν ἕκτο αἰώνα π.Χ. (κατ’ ἄλλους τό 477 π.Χ.). Ὁ πατέρας του ἦταν Ἱερέας καί ὀνομαζόταν Βουζί.
Ἡ ἀνατροφή τοῦ Ἰεζεκιήλ ὑπῆρξε πολύ ἐπιμελημένη, μέσα στά πλαίσια τῶν αὐστηρῶν ἠθῶν τῆς πατροπαράδοτης θρησκείας. Ἦταν ἀμείλικτος ἐχθρός κάθε κακίας καί ἁμαρτίας καί ἤλεγχε μέ θάρρος τούς ὑπερόπτες καί ἀλαζονικούς ἄρχοντες. Ὁ Ἰεζεκιήλ ἦταν πολύ ἀγαπητός στό λαό καί πολλοί προσέρχονταν σ’ αὐτόν, ἀκόμα καί πρεσβύτεροι Ἰουδαῖοι, γιά νά ζητήσουν τίς συμβουλές του.
Οἱ προφητεῖες του ἀναφέρονται κυρίως στήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί μετά. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἰεζεκιήλ φονεύθηκε ἀπό τή φυλή τοῦ Γάδ, ἐπειδή ἤλεγχε τίς εἰδωλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στή σημερινή Βαγδάτη τοῦ Ἰράκ.
Ἂς ἀναφέρουμε, ὅμως, μερικά λόγια τοῦ προφήτη, πού δίνουν ἀθάνατα μηνύματα ζωῆς αἰωνίου: «Καί ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός μέ λέγων... ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαί ἐμαί εἰσίν ... ἡ ψυχή ἡ ἁμαρτάνουσα, αὐτή ἀποθανεῖται. Ὁ δέ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίκαιος, ὁ ποιῶν κρίμα καί δικαιοσύνην ... ζωή ζήσεται, λέγει Κύριος».
Δηλαδή, ὁ Κύριος μίλησε σέ μένα καί εἶπε: «κάθε ζωή ἀνθρώπου εἶναι δική μου. Αὐτός πού ἁμαρτάνει, αὐτός καί θά τιμωρηθεῖ μέ θάνατο. Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, πού εἶναι δίκαιος, αὐτός πού τηρεῖ τίς ἐντολές μου καί φέρεται μέ δικαιοσύνη, αὐτός θά ζήσει αἰώνια, λέγει ὁ Κύριος».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τῇ ἐπιπνοίᾳ, προκατήγγειλας, Θεοῦ Προφῆτα, ἐσομένων μυστηρίων τὴν ἔκβασιν· τὴν τοῦ Σωτῆρος ἀπόρρητον κένωσιν, καὶ αἰωνίων νεκρῶν τὴν ἀνάστασιν· Ἰεζεκιὴλ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Καταυγασθεὶς τῇ θεϊκῇ ἐπιλάμψει, τῆς προφητείας, ὑπεδέξω τὴν χάριν, προζωγραφῶν τὰ μέλλοντα τῷ κόσμῳ τυπικῶς, πύλην ἀδιόδευτον, προϊδὼν τὴν Παρθένον, ἐξ ἧς ὁ Λόγος ἔλαμψεν, ὡς ποιμὴν ἐν τῷ κόσμῳ, Ἰεζεκιὴλ Προφῆτα τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς κατάρας ἡμᾶς ἐλυτρώσατο.

Μεγαλυνάριον.
Ἔσοπτρον ἐδείχθης εἰλικρινές, Τρισηλίου δόξης, ὦ Προφῆτα Ἰεζεκιήλ, καὶ τῶν ἐσομένων, ἐδέξω τὰς ἐμφάσεις, Χριστοῦ προαγορεύσας, τὴν ἐνανθρώπησιν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 251 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5599832

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search