Ιούλιος

Ὅσιος Γερόντιος ὁ Ἁγιορείτης (26 Ιουλίου)

15 Ὅσιος αὐτός ἦταν ἡγούμενος τῆς παλαιᾶς Μονῆς τῶν Βουλευτηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀλλά ἐπειδή ἡ Μονή αὐτή ἦταν παραλιακή καί δεχόταν πολλές ἐπιδρομές βαρβάρων, ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τούς μοναχούς, πού πῆγαν σέ ἄλλα δυσπρόσιτα μέρη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἔτσι καί ὁ Ὅσιος Γερόντιος, μαζί μέ ἕναν ὑποτακτικό του, ἐγκαταστάθηκε στό πάνω μέρος τῆς Σκήτης τῆς Ἁγίας Ἄννας, ὅπου ἔκτισε ἡσυχαστήριο μέ ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα.
Ἔτσι ὁ Ὅσιος Γερόντιος εἶναι ὁ πρῶτος, πού δημιούργησε τή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας. Ἐκεῖ κοντά μάλιστα, ὁ Ὅσιος διά ἀποκαλύψεως τῆς Παναγίας, βρῆκε νερό (ἐνῶ ὁ τόπος ἐκεῖ ἦταν ἐντελῶς ἄνυδρος), πού καί σήμερα ἀναβλύζει καί οἱ μοναχοί τό χρησιμοποιοῦν σάν ἅγιασμα. Ὁ Ὅσιος Γερόντιος ἀπεβίωσε εἰρηνικά σέ βαθιά γεράματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Γέρας πέφηνας, τῆς ἐγκρατείας, γέρας εἴληφας, τῆς ἀφθαρσίας, φερωνύμως θεοφόρε Γερόντιε· ἀσκητικαῖς ἀρεταῖς γάρ κοσμούμενος, Βουλευτηρίων Μονῆς ὤφθης πρότυπον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Μοναστῶν ὑπόδειγμα ὤφθης ἐν Ἄθῳ, ὡς θεράπων ἔνθεος, τοῦ σέ δοξάσαντος Χριστοῦ, ᾧ καί προσάγοις ἑκάστοτε, τούς σέ τιμῶντας, Γερόντιε Ὅσιε.

Μεγαλυνάριον.
Ὤφθης ἀρχηγέτης καί καλλονή, τῆς ἐν Ἄθῳ Σκήτης, τῆς Προμήτορος τοῦ Χριστοῦ, ὡς Βουλευτηρίων, Μονῆς κανών καί τύπος, Γερόντιε παμμάκαρ, Ἀγγέλων σύσκηνε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 63 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5441060

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search