Ιούλιος

Ἅγιος Εὐδόκιμος (31 Ιουλίου)

15 Ἅγιος Εὐδόκιμος γεννήθηκε στή Καππαδοκία καί ἔδρασε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Θεόφιλου (829 – 842).

Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καί Εὐδοκία ἦταν ἄνθρωποι πλούσιοι καί εὐσεβεῖς. Ἡ ὀρθόδοξη οἰκογένειά του τόν ἀνέθρεψε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου καί γρήγορα ὁ Εὐδόκιμος διακρίθηκε γιά τό ἦθος καί τίς ἀρετές του.
Ὁ ἠθικός βίος του καί ἡ φιλάνθρωπη δράση του ἐκτιμήθηκαν ἀπό τόν αὐτοκράτορα Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος τόν διόρισε στρατοπεδάρχη τῆς Καππαδοκίας ἀρχικά καί ἀργότερα ὅλης της αὐτοκρατορίας. Κατά τήν τέλεση τῶν καθηκόντων του ὁ Εὐδόκιμος ἦταν πάντα δίκαιος καί ταπεινόφρων, ἐνῷ δέν σταμάτησε στιγμή νά ἐπιδίδεται στό φιλάνθρωπο ἔργο του.
Ἐνῷ βρισκόταν στό 33ο ἔτος τῆς ἡλικίας του ὁ Εὐδόκιμος προσβλήθηκε ἀπό βαριά σωματική ἀσθένεια. Ὅταν παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο, ἡ χριστιανική κοινότητα βυθίστηκε σέ θλίψη καί τον ἐνταφίασε με μεγάλες τιμές.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἐκ γῆς ὁ καλέσας σε, πρός οὐρανίους σκηνάς, τηρεῖ καί μετά θάνατον, ἀδιαλώβητον, τό σῶμά σου Ἅγιε· σύ γάρ ἐν σωφροσύνῃ, καί σεμνῇ πολιτείᾳ, μάκαρ ἐπολιτεύσω, μή μολύνας τήν σάρκα. Διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθήναι ἡμᾶς.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ σεπτή σου σήμερον, ἡμᾶς συνήθροισε μνήμη, ἐν τῇ θείᾳ λάρνακι, τῶν ἱερῶν σου λειψάνων· πάντες οὖν, οἱ προσιόντες καί προσκυνοῦντες, ἅπασαν, δαιμόνων βλάβην ἀποσοβοῦνται, καί ποικίλων νοσημάτων, λυτροῦνται τάχος μάκαρ Εὐδόκιμε.

Μεγαλυνάριον.
Εὐδόκιμος πέφηνας τῷ Θεῷ, ἐν δικαιοσύνῃ, τόν σόν βίον διαδραμών· ὃ λαθών γάρ ἔσχες, ἐγνώσθη μετά τέλος, Εὐδόκιμε θεόφρον, πρός θείαν αἴνεσιν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 99 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5312554

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search