Ιούνιος

Ἅγιος Λεόντιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὕπατος καὶ Θεόδουλος μαρτυρήσαντες (18 Ιουνίου)

15 Ἅγιος Μάρτυς Λεόντιος καταγόταν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Βεσπασιανοῦ (69 – 79 π.Χ.). Καταταγείς στό στράτευμα, διακρινόταν γιά τό ρωμαλέο καί μεγαλοπρεπές παράστημα, τή γεναιότητα καί ἀνδρεία του. Ἕνεκα τῶν ἀρετῶν του ἀνῆλθε ταχέως τίς στρατιωτικές βαθμίδες, γενόμενος στρατηγός. Διορισθείς στήν Ἀφρική, διένεμε ἄφθονα ἀπό τά στρατιωτικά σιτηρέσια στούς φτωχούς Χριστιανούς, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγετο καί ὁ ἴδιος, λατρεύων τόν ἕνα καί ἀληθινό Θεό. Τό γεγονός τοῦτο πληροφορηθείς ὁ ἡγεμόνας τῆς Φοινίκης Ἀδριανός, ἀπέστειλε τόν τριβοῦνο Ὕπατο μέ δύο στρατιῶτες γιά νά συλλάβουν τόν Λεόντιο καί τόν ὁδηγήσουν ἐνώπιόν του. Αὐτοί, ἀφοῦ ἦλθαν καί συναναστράφησαν μετά τοῦ Λεοντίου, ἐπείσθησαν ἀπό τούς λόγους του καί ἀσπάσθησαν τό Χριστιανισμό, καί ὁ Ὕπατος καί ὁ ἕνας ἐκ τῶν στρατιωτῶν, ὁ Θεόδουλος. Μαθόντες τά γενόμενα οἱ εἰδωλολάτρες, εἰδοποίησαν τόν Ἀδριανό, ὁ ὁποῖος, ἀφιχθείς ἐκ Φοινίκης στήν Τρίπολη, διέταξε τήν σύλληψη αὐτῶν καί τήν ἐνώπιόν του προσαγωγή τους. Καί τούς μέν Ὕπατο καί Θεόδουλο, ἀφοῦ ἤλεγξε γιά τήν ἀνυπακοή τους, ἀποκεφάλισε, τόν δέ Λεόντιο, ἀφοῦ μάταια προσπάθησε νά ἐπαναφέρει στήν εἰδωλολατρία, διέταξε νά τόν μαστιγώσουν ἀνηλεῶς, νά τόν κρεμάσουν καί νά καταξεσχίσουν τίς σάρκες διά σιδηρῶν ὀνύχων καί νά τόν ἐγκλείσουν στή φυλακή. Τήν ἑπόμενη, καλέσας ἐκ νέου τόν Λεόντιο καί μή δυνηθείς πάλι νά μεταπείσει αὐτόν, διέταξε τήν κατόπιν σκληρῶν βασανιστηρίων θανάτωσή του. Ἔτσι, ἀφοῦ τόν ἐξάπλωσαν στή γῆ καί τοῦ ἔδεσαν τεντωμένα τά χέρια καί τά πόδια σέ τέσσερις πασσάλους, τόν ἐχτύπησαν μέχρι πού παρέδωσε τό πνεῦμα πρός τόν Κύριο, περιβληθείς τόν ἀμάραντο τοῦ μαρτυρίου στέφανο.
Ἡ Σύναξη αὐτοῦ ἐτελεῖτο «πέραν ἐν τῷ Μαρωδίῳ» καί στόν εὐκτήριο οἶκο αὐτοῦ κοντά στήν «Πόρτα τῆς Πηγῆς».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Ρώμην ἔνθεον, διεζωσμένος, ἐθριάμβευσας, ἐν τοῖς ἀγῶσιν, Ἀθλοφόρε τοῦ Σωτῆρος Λεόντιε· σύ γάρ ὡς λέων πρός ἄθλησιν ὥρμησας, καί πολεμίων τό κράτος κατέβαλες. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τῶν τυράννων ᾔσχυνας, τάς πονηράς ἐπινοίας, καί Ἑλλήνων ἤλεγξας, τό ἀθεώτατον σέβας· ἔλαμψας, θεογνωσίαν πᾶσιν ἀνθρώποις, δόγμασι, τῆς εὐσεβείας θεόφρον Μάρτυς. Διά τοῦτό σου τήν μνήμην, τιμῶμεν πόθῳ, σοφέ Λεόντιε.

Μεγαλυνάριον.
Δόξῃ διαπρέπων στρατηγικῇ, αἴγλῃ ἐλαμπρύνθης, ἐν Κυρίῳ ἀθλητικῇ· σύ γάρ τοῦ Σωτῆρος, τό ὄνομα δοξάσας, μεγαλομάρτυς ὤφθης, αὐτοῦ Λεόντιε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 32 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5537874

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search