Μάϊος

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου (12 Μαΐου)

15 Ἅγιος Ἐπιφάνιος γεννήθηκε στό χωριό Βησανδούκη τό 310 μ.Χ., κοντά στήν Ἐλευθερούπολη τῆς Παλαιστίνης ἀπό πάμφτωχη οἰκογένεια Ἰουδαίων ἀγροτῶν. Οἱ γονεῖς του εἶχαν ἀκόμη ἕνα παιδί, τήν Καλλίτροπο. Σέ ἡλικία δέκα ἐτῶν ὁ Ἅγιος ἔχασε τόν πατέρα του καί ἔμεινε ὀρφανός.
Χάρη στή διδασκαλία δύο περίφημων γιά τήν γραμματική τους κατάρτιση καί τό ἀσκητικό ἦθος μοναχῶν, τοῦ Λουκιανοῦ καί τοῦ Ἰλαρίωνος, προσελκύεται στόν Χριστιανισμό καί βαπτίζεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἐλευθερουπόλεως Λουκιανό. Στήν συνέχεια πηγαίνει στήν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης καί ζεῖ κοντά στούς ἐπιφανέστερους ἀσκητές, ἀσκούμενος στήν ἐγκράτεια, τήν ἄσκηση καί τήν μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν, γενόμενος ὑπόδειγμα γιά τούς συνασκητές του. Ἡ φήμη του καί οἱ ἀρετές του δέν ἄργησαν νά διαδοθοῦν καί γρήγορα ἀναδείχθηκε, τό 367 μ.Χ., Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, στήν ὁποία κατέφυγε μέ θαυματουργικό τρόπο, ὅταν τό πλοῖο πού ἐπέπλεε πρός τήν Παλαιστίνη, λόγω τρικυμίας, ἔφθασε στήν Κύπρο.

Ἀπό τήν θέση τοῦ Ἐπισκόπου ὁ Ἅγιος ἄρχισε τόν εὐαγγελισμό τοῦ ποιμνίου του καί ἀγωνίσθηκε μέ θερμότατο ζῆλο γιά τή διατήρηση καί ἐνίσχυση τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων, καταπολεμώντας ὅλες τίς αἱρετικές δοξασίες καί πλάνες τῆς ἐποχῆς του καί ἰδιαίτερα ἐκεῖνες τοῦ Ὠριγένους. Κάνοντας συνεχή χρήση τῶν λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί γράφοντας πλῆθος ἀντιαιρετικῶν συγγραμμάτων, ἀγωνίσθηκε γιά νά κρατήσει τούς πιστούς στήν ἀνόθευτη χριστιανική πίστη. Ὁ εὐαγγελισμός τῆς νήσου ὁλοκληρώνεται στά χρόνια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας Ἐπιφανίου στό τελευταῖο ἥμισυ τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. Ὁ μεγάλος αὐτός ἱεράρχης, μέ τήν δύναμη τοῦ χαρακτῆρος του, τήν παιδεία καί τήν δογματική κατάρτισή του, ἀγωνίσθηκε σκληρά κατά τῶν αἱρετικῶν, ἀλλά καί κατά τῶν ἀλλοθρήσκων. Τόσο καθολική ἦταν ἡ ἀναγνώριση καί ἡ βαθιά ἐκτίμηση πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, ὥστε ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Α’ ζήτησε ἀπό τόν λαό τῆς Κύπρου ἀπόλυτη ὑπακοή στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίας.
Μετά ἀπό τριάντα ἕξι ἔτη γόνιμης καί ἐποικοδομητικῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας καί προσφορᾶς, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό 403 μ.Χ.
Τό τίμιο λείψανό του μετακόμισε στήν Κωνσταντινούπολη ὁ αὐτοκράτορας Λέων ΣΤ’ ὁ Σοφός. Ἡ Σύναξή του ἐτελεῖτο στόν ἁγιότατο οἶκο του, πού ἦταν στό ναό τοῦ Ἁγίου Φιλήμονος.
Ὁ Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας ἔκτισε τήν μεγάλη βασιλική (δέν τήν ὁλοκλήρωσε μέχρι τόν θάνατό του), τῆς ὁποίας τά ἐρείπια διασώζονται μέχρι τίς ἡμέρες μας. Ὁ μεγάλος αὐτός Ἀρχιεπίσκοπος, πολύ σημαντικός διδάσκαλος καί πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, ὑπῆρξε καί ἀξιόλογος συγγραφέας. Τά ἔργα του «Πανάριον», «Ἀγκυρωτός», «Περί μέτρων καί σταθμῶν», «Περί τῶν δώδεκα λίθων τῶν ὄντων ἐν τοῖς στολισμοῖς τοῦ Ἀαρών», ἀποτελοῦν πολύτιμα πετράδια στό μέγα ψηφιδωτό τῆς Πατερικῆς Γραμματείας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, ἔγνως τήν χάριν, καί θεόφθογγον, ἔσχηκας γλῶσσαν, Ἱεράρχα σοφέ Ἐπιφάνιε· ὅθεν δογμάτων ὀρθαῖς ἀναπτύξεσιν, αἱρετικῶν θριαμβεύεις τήν ἄνοιαν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τούς διττούς ὑποφήτας τῆς ἀνάρχου Θεότητος, τῶν θεοτυπώτων δογμάτων, τούς πανσόφους ἐκφάντορας, σύν τῷ Ἐπιφανίῳ τῷ κλεινῷ, ὑμνήσωμεν τόν θεῖον Γερμανόν· ὡς λαμπροί γάρ τῶν ἀρρήτων μυσταγωγοί, πυρσεύουσι τούς κράζοντας· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τήν Ὀρθόδοξον.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς Ἱεράρχης τοῦ Σωτῆρος ἐνθεώτατος
Τῆς ἐν τῇ Κύπρῳ Ἐκκλησίας ποιμήν ἄριστος
Καί τοῦ Πνεύματος δοχεῖον λαμπρόν ἐδείχθης.
Ἀλλ’ ὡς ἔχων παρρησίαν πρός τόν Κύριον
Καθικέτευε λυτροῦσθαι πάσης θλίψεως
Τούς βοῶντάς σοι· χαίροις Πάτερ Ἐπιφάνιε.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἱεραρχῶν τήν θαυμαστήν ξυνωρίδα, ἀνευφημήσωμεν πιστοί κατά χρέος, σύν Γερμανῷ τόν θεῖον Ἐπιφάνιον· οὗτοι γάρ κατέφλεξαν, τῶν ἀθέων τάς γλώσσας, δόγματα δοφώτατα, διαθέμενοι πᾶσι, τοῖς ὀρθοδόξως μέλπουσιν ἀεί, τῆς εὐσεβείας τό μέγα μυστήριον.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἐπιφάνιε ἱερέ, Κύπρου ποιμενάρχα, Ἐκκλησίας πάσης φωστήρ· χαίροις Ὀρθοδόξων, δογμάτων μυστογράφε, καί τῶν σοί ὁμωνύμων, πρέσβυς πρός Κύριον.

Ἕτερον Μεγαλυνάριον.
Φῶς ὁ Ἐπιφάνιος νοητόν, λάμψας ἐν τοῖς λόγοις, καταυγάζει τούς εὐσεβεῖς· γέρας δ’ ἀληθείας, ὁ Γερμανός παρέχει, τῇ Ἐκκλησίᾳ πάσῃ· οὓς μεγαλύνομεν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 81 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555287

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search