Οκτώβριος

Ἅγιοι Τερέντιος καὶ Νεονίλλη καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν (28 Οκτωβρίου)

7ταν μία πραγματική «κατ’ οἶκον ἐκκλησία». Οἰκογένεια ἀληθινά χριστιανική, μέ μιά ψυχή, μέ μιά καρδιά καί τό ἴδιο φρόνημα.
Ὅταν ἄρχισε ὁ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν, εἰδοποίησαν τούς δυό συζύγους ὅτι κινδυνεύουν νά συλληφθοῦν. Τότε ὁ Τερέντιος καί ἡ Νεονίλλη ἀναρωτήθηκαν νά φύγουν μακριά, προκειμένου νά προστατέψουν τά παιδιά τους ἢ νά μείνουν καί νά περιμένουν μέ γενναιότητα ὁποιοδήποτε μαρτύριο;
Οἱ πέντε γιοί καί οἱ δύο θυγατέρες τους, ἔδωσαν ἀποφασιστική ἀπάντηση. Γιατί νά φύγουν; Ὁ διωγμός εἶχε ἐξαπλωθεῖ παντοῦ. Ἔπειτα, ἡ ἀναχώρησή τους θά ἐνέσπειρε τόν πανικό στούς ἐκεῖ χριστιανούς. Καί τό σπουδαιότερο, ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνισχύεται ἀπό φυγάδες, ἀλλά ἀπό μάρτυρες καί ἀθλητές.
Ἔτσι, ὅλη ἡ οἰκογένεια ἀποφάσισε νά μείνει σταθερή στήν ἀπόφασή της. Καί ὅλοι μαζί, ἀφοῦ ὁμολόγησαν τόν Χριστό, πέθαναν μέ ἀποκεφαλισμό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Νόμῳ φύσεως, συνδεδεμένοι, κράτος πίστεως, ἐνδεδυμένοι, μαρτυρίου τήν ὁδόν διηνύσατε, σύν Νεονίλλῃ θεόφρον Τερέντιε, καί ἡ τῶν Παίδων ὑμῶν ἑπτάς ἔνθεος. Καί νῦν ἄφεσιν, αἰτήσασθε παμμακάριστοι, τοῖς μέλπουσιν ὑμῶν τήν θείαν ἄθλησιν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς συζυγία εὐσεβής καί ὁμόφρων, σύν Τερεντίῳ Νεονίλλα τρισμάκαρ, λαμπρά χορεία ὤφθητε Χριστῷ τῷ Θεῷ· πίστει γάρ ἐκθρέψαντες, τούς σεπτούς ὑμῶν Παῖδας, τούτους προσηγάγετε, λογικάς ὠς θυσίας, ἐνηθληκότες ἅμα σύν αὐτοῖς, τῷ τῶν αἰώνων, Δσπότῃ μακάριοι.

Μεγαλυνάριον.
Γενεά εὐθέων εὐλογητή, ὡς ὁ Δαβίδ ἔφη, ἀνεδείχθητε τῷ Θεῷ, Τερέντιε μάκαρ, σύν τοῖς κλεινοῖς υἱοῖς σου, καί τῇ συνεύνῳ πίστει, ἀνδραγαθήσαντες.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 305 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5538043

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search