Οκτώβριος

Ἅγιοι Σέργιος καὶ Βάκχος (7 Οκτωβρίου)

AgiosSergios20πηρετοῦσαν στίς στρατιωτικές τάξεις τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Τούς διέκρινε μεγάλη ἀνδρεία στά πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλά καί σωφροσύνη στήν καθημερινή τους ζωή. Γι’ αὐτό καί ὁ αὐτοκράτορας τούς ἀπένειμε τά ἀξιώματα τοῦ πριμικηρίου καί τοῦ σεκουνδουκηρίου, ἀντίστοιχα.
Ὅταν ὅμως ἔμαθε ὅτι οἱ δυό ἐπίλεκτοι στρατιῶτες του ἦταν χριστιανοί, δέν ἤθελε μέ κανένα τρόπο νά τό πιστέψει. Γιά νά πεισθεῖ λοιπόν χειροπιαστά, ὀργάνωσε τελετές μέ θυσίες σέ εἰδωλολατρικό ναό καί κάλεσε νά παραστοῦν σ’ αὐτές οἱ Σέργιος καί Βάκχος. Οἱ δυό χριστιανοί στρατιῶτες ἀρνήθηκαν καί ὁμολόγησαν τόν Χριστό μέ θαρραλέο φρόνημα. Ἐξοργισμένος τότε ὁ αὐτοκράτορας, διέταξε καί τούς ἀφαίρεσαν τά διάσημα τῶν ἀξιωμάτων. Ἔπειτα, ἀφοῦ τούς ἐνέπαιξαν καί τούς διαπόμπευσαν μέ διάφορους τρόπους, τούς ἔστειλαν σ’ ἕνα σκληρό δοῦκα τῆς Ἀνατολῆς, τόν Ἀντίοχο.
Αὐτός μέ πρωτοφανή ὠμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τό Βάκχο. Στόν δέ Σέργιο, ἐπειδή κάποτε τόν εἶχε εὐεργετήσει, πρότεινε, ἀφοῦ ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, νά τοῦ χαρίσει τήν ζωή. Ἡ γενναία ἀπάντηση τοῦ Σεργίου ἦταν τά λόγια του Ἀπ. Παύλου: «Ἐμοί τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθανείν κέρδος». Σ’ εμένα, εἶπε ὁ Σέργιος, ζωή εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλά καί τό νά πεθάνω εἶναι κέρδος, διότι ἔτσι θά ἑνωθῶ πλήρως μέ τόν Χριστό.
Τότε, ὁ Ἀντίοχος ἀμέσως ἔδωσε διαταγή καί τόν ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
Τριάδος τῆς Ἁγίας ὁπλῖται τροπαιοῦχοι, ἡ λαμπρά δυάς τῶν Μαρτύρων, ὡράθητε ἐν ἄθλοις, Σέργιος ὁ θεῖος ἀριστεύς, καί Βάκχος ὁ γενναῖος ἀθλητής· διά τοῦτο δοξασθέντες περιφανῶς, προΐστασθε τῶν βοώντων· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τούς γενναίους Μάρτυρας, καί ἀδελφούς ἐν τῇ πίστει, συνελθόντες στέψωμεν, ἐν ἱεραῖς εὐφημίαις, Σέργιον, τόν τῆς Τριάδος στερρόν ὁπλίτην, Βάκχον τε, τόν ἐν βασάνοις συγκαρτεροῦντα, τόν Χριστόν θεολογοῦντας, τόν ἀθλοθέτην καί Ποιητήν τοῦ παντός.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Μαρτύρων ἡ ξυνωρίς, Σέργιος ὁ θεῖος, καί ὁ Βάκχος ὁ εὐκλεής, οἱ τόν Θεῖον Λόγον, δοξάσαντες ἐν ἄθλοις, ᾦ νῦν συνδοξασθέντες, ἡμᾶς φρουρήσατε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 294 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5538043

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search