Οκτώβριος

Ὁσία Πελαγία (8 Οκτωβρίου)

6οῦσε στήν Ἀντιόχεια καί ἀνῆκε στήν τάξη τῶν ἐλαφρῶν γυναικών. Ἦταν πόρνη. Ἡ ζωή της ἦταν βουτηγμένη μέσα στόν οἶστρο τῶν ἁμαρτωλῶν ἡδονῶν. Ἡ ἀκολασία εἶχε πωρώσει τόσο τήν συνείδησή της, ὥστε καμιά ἔννοια μετανοίας νά μή μπορεῖ νά εἰσχωρήσει στήν ψυχή της. Ἑπομένως, θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς, ἦταν καταδικασμένη ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή της στό πῦρ τῆς κολάσεως. Ὅμως ὄχι! Ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριός μας διαβεβαίωσε ὅτι «αἱ τελώναι καί αἱ πόρνοι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Δηλαδή, οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες, πού στήν ἀρχή ἔδειξαν ἀπείθεια στό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά κατόπιν εἰλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐσᾶς, πού μόνο μέ τά λόγια δείξατε ὑπακοή στόν Θεό, στήν πράξη ὅμως ὑπήρξατε ἀπειθεῖς καί ἄπιστοι.
Πράγματι ἡ Πελαγία τυχαῖα σέ κάποια σύναξη χριστιανῶν ἄκουσε θερμό κήρυγμα περί ἁγνότητας, τοῦ ἐπισκόπου Νόννου. Τά λόγια του ἤλεγξαν καί συγκλόνισαν τήν ψυχή της. Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπαρνήθηκε τήν ἄσωτη ζωή της, πούλησε τά διάφορα κοσμήματά της καί τά χρήματα τά διαμοίρασε στούς φτωχούς.
Ἀφοῦ κατηχήθηκε καί βαπτίσθηκε, μετά ὀκτώ ἡμέρες πῆγε στήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου μέ σκληρή ἄσκηση πέρασε τήν ὑπόλοιπη ζωή της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐξ ἀκανθῶν καθάπερ ῥόδον εὐῶδες, τῇ Ἐκκλησίᾳ Πελαγία ἐδείχθης, ταῖς ἐναρέτοις πράξεσιν εὐφραίνουσα ἡμᾶς· ὅθεν καί προσήγαγες, ὡς ὀσμήν εὐωδίας, τῷ σέ θαυμαστώσαντι, τόν σόν βίον Ὁσία. Ὃν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἡμᾶς, παθῶν παντοίων, ψυχῆς τε καί σώματος.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Πελάγει ἀρετῶν, ἀληθῶς ἰσαγγέλων, τό πέλαγος τῶν σῶν, ἐγκλημάτων Ὁσία, πανσόφως ἐβύθισας, καί δακρύων τοῖς ῥεύμασιν, ἐναπέπνιξας, τόν πολυμήχανον ὄφιν· ὅθεν ἤστραψας, ὥσπερ λαμπάς μετανοίας, τήν κτίσιν φαιδρύνουσα.

Μεγαλυνάριον.
Φερωνύμως πέλαγος γαληνόν, πλεύσασα Ὁσία, μετανοίας τῆς ἱερᾶς, Μῆτερ Πελαγία, τοῖς ἐν πελάγει βίου, λιμήν σωτηριώδης, ὤφθης καί ἄκλυστος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5438934

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search