Σεπτέμβριος

Ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Νικομήδειας (3 Σεπτεμβρίου)

5ζησε στά τέλη τοῦ 3ου αἰῶνα μ.Χ. καί πατρίδα του ἦταν ἡ Νικομήδεια.
Ἀπό μικρός διακρίθηκε γιά τόν εὐσεβῆ ζῆλο του πρός τά θεία. Ὅταν ἐνηλικιώθηκε, ἡ ζωή του ἦταν ὑπόδειγμα σωφροσύνης καί ἀγάπης. Ἐπειδή πλούσια κατεῖχε τόν θησαυρό τῶν θείων ἀληθειῶν, ἡ θερμή του διδασκαλία, ἐμπνεόμενη ἀπό ἀποστολικό ζῆλο, ἔβρισκε σχεδόν πάντα ἀνταπόκριση στίς ψυχές τῶν πιστῶν. Ἡ πνευματική ἱκανότητα τοῦ Ἄνθιμου ὤθησε τούς χριστιανούς τῆς Νικομήδειας καί τόν ἔπεισαν νά γίνει ἱερέας καί ἀργότερα ἐπίσκοπός τους.
Ὅταν, ὅμως, ἔγινε ὁ διωγμός ἐπί Διοκλητιανού, τόν κυνήγησαν καί τόν συνέλαβαν. Ὁ Διοκλητιανός τοῦ πρότεινε νά θυσιάσει στούς θεούς γιά νά κερδίσει τήν ζωή του, ἀλλιῶς τόν περίμεναν φρικτά βασανιστήρια, καί τοῦ ἔδειξε τά ὄργανα πού θά τόν βασάνιζαν. Ὁ Ἄνθιμος εἶπε: «Γιατί μοῦ τά δείχνεις; Γιά νά μέ φοβίσεις; Αὐτά ἂς τά φοβοῦνται ἐκεῖνοι, γιά τούς ὁποίους ἡ παροῦσα ζωή εἶναι μόνο ἡδονή καί τήν στέρησή της θεωροῦν μεγάλη ἀπώλεια. Ἀλλά σέ μένα, ὅπως καί σέ κάθε χριστιανό, αὐτά δέν ἀσκοῦν καμιά γοητεία. Τό σῶμά μου εἶναι πρόσκαιρο καί εὐτελές, πού μόνη ἀξία ἔχει, ὅταν ἁγιασθεῖ διά τοῦ Χριστοῦ καί δοθεῖ εἰς τήν κατά Χριστόν ζωή. Ἑπομένως, τιμωρίες καί βάσανα εἶναι γιά μένα πιό ποθητά ἀπό τοῦ νά ἀρνηθῶ τόν Σωτῆρα μου».
Τότε, ἀφοῦ τόν βασάνισαν φρικτά, τελικά τόν ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς φοῖνιξ ἐξήνθησας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καρποίς τοῖς τῶν λόγων σου, τῶν εὐσεβῶν τάς ψυχάς, ἐκτρέφων ἐν χάριτι· ὅθεν καί ἐναθλήσας, Πάτερ Ἄνθιμε χαίρων, ὤφθης Ἱερομάρτυς, εὐκλεής τοῦ Σωτῆρος, ᾧ πρέσβευε δεόμεθα, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον . Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ
Ἐν ἱερεῦσιν ἀκριβῶς διαπρέψας, καί μαρτυρίου τήν ὁδόν διανύσας, τά τῶν εἰδώλων ἔσβεσας σεβάσματα, πρόμαχος γενόμενος, τῆς σῆς ποίμνης θεόφρον· διό σε καί γεραίρει νῦν, μυστικῶς ἐκβοῶσα· Ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ταῖς σαῖς πρεσβείαις, ἀοίδιμε Ἄνθιμε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τοῦ Σωτῆρος μυσταγωγέ, τῶν Ἀρχιερέων, ὑποτύπωσις καί κανών· χαίροις τῶν Μαρτύρων, σύναθλος καί ἀλείπτης, Ἄνθιμε Ἱεράρχα, ἡμῶν ἀντίληψις.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 343 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5438671

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search