Σεπτέμβριος

Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρος (11 Σεπτεμβρίου)

20πῆρξε ἀγράμματος, ἀλλά ἀληθινά εὐσεβής καί πιστός.
Ἔκανε οἰκονομίες μέ στερήσεις τοῦ ἐαυτοῦ του, μόνο καί μόνο γιά νά κάνει ἐλεημοσύνες. Τό ἐπάγγελμά του, τοῦ ἐπέτρεπε νά τρώει πρῶτος τά καλύτερα φαγητά. Αὐτός ὅμως, δέν θέλησε νά τό μεταχειριστεῖ ποτέ. Ἔτρωγε μέ μεγάλη εὐχαρίστηση τά χόρτα καί τίς ἐλιές του, τήν στιγμή πού ἔβραζαν ἢ ἕψηναν μπροστά του τά ὀρεκτικότερα κρέατα καί τά προκλητικότερα ψάρια.
Κατόπιν ὁ Εὐφρόσυνος πῆγε σέ μοναστῆρι, ὅπου καί ἐκεῖ ἐξασκοῦσε τό ἔργο τοῦ μαγείρου. Ἀλλά αὐτός, ἀντίθετα ἀπό ὅτι στά κοσμικά ξενοδοχεῖα, στό μοναστῆρι ἔφτιαχνε μετριότατο φαγητό. Σέ μερικούς πού τόν εἰρωνεύονταν γι’ αὐτή του τήν κατάσταση, ὁ Εὐφρόσυνος μέ πραότητα ἀπαντοῦσε: «Ἡ καλή μαγειρική δέν εἶναι τόσο καλός βοηθός γιά τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Τήν πολλή εὐφροσύνη πού ζητοῦν τά σώματα, θά τήν χάσουν κατ’ ἀνάγκην οἱ ψυχές. Καί ἐγώ δέν ἔχω ἐδῶ προορισμό νά σᾶς κολάσω».
Τελικά ὁ Εὐφρόσυνος, πέθανε σέ ἕνα ἐρημικό ἡσυχαστήριο. Καί ἡ Ἐκκλησία, πού ξέρει ὅτι στήν αἰώνια ζωή δέν υπάρχει διάκρισις ανάμεσα σέ ἕνα μάγειρα, ἕνα βασιλιά ἢ ἕνα φιλόσοφο, ἀνέγραψε μεταξύ τῶν ἁγίων της τόν μάγειρο Εὐφρόσυνο, ἐπειδή ἤξερε καί νά πιστεύει καί νά ζεῖ κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Ταπεινώσει καρδίας Πάτερ Εὐφρόσυνε, τῷ μαγειρείῳ προσφέρων διακονίαν τήν σήν, ἐπληρώθης ἀληθῶς Ἁγίου Πνεύματος· ὅθεν ἐγνώρισεν ἡμῖν, τήν σήν δόξαν ὁ Θεός, δι’ ἱερέως ὁσίου· ἧς καί ἡμᾶς θεοφόρε, μετόχους δεῖξον ταῖς πρεσβείαις σου.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐφροσύνης μέτοχος τῆς οὐρανίου, γεγονώς Εὐφρόσυνε, τῇ ἰσαγγέλῳ σου ζωῇ, ὤφθης Ἀγγέλων ἰσότιμος, μεθ’ ὧν δυσώπει, ὑπέρ τῶν τιμώντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Ἤσκησας ὡς ἄγγελος ἐπί γῆς, τρόποις ἐναρέτοις, ἐκκαθάρας σου τήν ψυχήν· ὅθεν τῆς ἀγήρω, μετέσχες εὐφροσύνης, ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύων, Πάτερ Εὐφρόσυνε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 216 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5305857

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search