Κηρύγματα Πεντηκοσταρίου

Κυριακή των Αγίων Πάντων

«Πὰς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς»

agioi pantes1γαπητοὶ  μου  ἀδελφοί, Η  Ὀρθοδοξος  Ἐκκλησίας  μας ἑορτάζει σήμερα πανήγυρη ἱερὰ καὶ μεγαλοπρεπῆ, ἐορτάζει  τὴν ἐορτὴ  τῶν ἁγίων Πάντων, οἱ ὁποῖοι ὁμολογησαν  τὴν καλὴ ὁμολογία, ἀγωνίστηκαν γενναία κατὰ τῆς κακίας τοῦ κόσμου  τούτου καὶ ἀγωνίστηκαν με  τὴν χάρη   του  Χριστοὺ  τὸν ἀγώνα  τὸν καλὸ  καὶ ἐπετυχαν   διὰ της  κατὰ  Χριστὸ ζωῆς τοὺς να  γίνου μέτοχοι της  αἰωνίου  βασιλείας. Οἱ ἅγιοι, που  ἀγωνιστηκαν  ὑπέρ  Χριστοὺ  στην ζωὴ  τους   τα  ὀνόματα τους  γραφτηκαν  στο  βιβλίο  της  ζωῆς, εἴναι  οὐρανοπολίτες και  μετοχοι  τῆς θριαμβευούσης  ἐκκλησίας καὶ ἔχουν τα  προνόμοια  της  αἰωνίας  μακαριότητα.

Χαίρει, λοιπόν,  σήμερα ὁ οὐρανὸς εὐφραίνεται ἡ γῆ καὶ ἡ στρατευομένη ,ἐπὶ γης  τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, εὐφραινομενη   τιμᾷ με  ὕμνους  καὶ ὠδές  πνευματικὲς τὰ πανάξια  τέκνα τῆς, τους  ἁγίους τῆς καὶ προβάλλει  τούτους  προς  μιμήσῃ. Εἲναι ὄντως  ἀναρίθμητοι οἱ ἅγιοι ,οἱ ὁποῖοι ὡς εὔοσμα ἄνθη, ὠς  ἀστέρες  πολυφωτοι τοῦ νοητοὺ  της  Ἐκκλησίας  στερεώματος ἔλαμψαν καὶ διαλάμπουν στο διηνεκὲς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ. Εἲναι ἀναρίθμητοι οἱ ἅγιοι οἱ ὁποίοι  πληρῶσαν τὴν οἰκουμένη ἐν λόγοι καὶ ἔργοις. ἐν διδαχαῖς, ἐν θαύμασι .καὶ δίκαια σήμερα  τους  τιμὰ  ἠ  Ἐκκλησία καὶ γεραίρει  με  ᾄσματα, με  ψαλμοὺς καὶ ὕμνους  τὴν μνήμη  τούς.

«Δεῦτε πιστοί, σήμερον χορείαν  ἐπικροτήσαντες, εὐσεβώς  πανηγυρίσωμεν, καὶ τῶν ἁγίων Πάντων τὴν ἐνδοξον  καὶ σεβάσμιον μνήμην ἐνδοξως  τιμήσωμεν, λέγοντες, Χαίρετε Ἀπόστολοι ἔνδοξοι, Προφῆται καὶ Μάρτυρες, καὶ Ἱεράρχαι,. Χαίρετε ὁσίων ὁ δῆμος καὶ τῶν δικαίων, Χαίρετε  τιμίων γυναικὼν ὁ χορὸς» Ἡ τιμὴ τοὺς ὑπὸ της  στρατευομένης τοῦ Χριστοὺ  Ἐκκλησίας εἲναι δόξα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποίος  γνωρίζει καὶ θέλει  να  ἀμείβει  τους  ἐναρετους  καὶ ἁγίους. Ἡ τιμὴ τῶν ἁγίων εἴναι  δόξα  τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἁγίασε αὐτοὺς μὲ τὴν χαρῇ τοῦ Παναγίου  Πνεύματος ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ὁμολογῆσαν τὸν Μονογενὴ  Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Η  σταθερὴ  ὁμολογία  στον  Ἰησοὺ  Χριστὸ  φέρει την  αἰώνια  μακαριότητα, φέρει τὸν κατ εἰκόνα  Θεοῦ ἀνθρωπο στις  αὐλὲς τοῦ Θεοὺ  Πατρός, ἐκεῖ που δεν ὑπάρχει  οὔτε λύπη ,οὖτε  στεναγμὸς ἀλλὰ ζωὴ χαρὰς καὶ εὐλογίας, αὐτὴ  τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία πέτυχαν καὶ οἱ ἅγιοι, « καὶ τους  ἁγίους ὁ Κύριος τους  ἐν τῇ γῇ ἐθαυμάστωσε». Πράγματι ἡ σταθερὴ  ὁμολογία  στο  Χριστὸ  φέρει τὴν αἰώνια  μακαριότητα, ἐνὼ  ἀπεναντίας ἡ ἀρνήσῃ στο Χριστὸ φέρει τὴν αἰώνια  καταδίκη, τὴν αἰώνια  ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἐκείνου του  ἀνθρώπου που  ἀρνεῖται τὸν Θεὸ καὶ δεν  ὁμολογεῖ Πατέρα Υἱὸ καὶ Ἁγιο Πνεῦμα Τριάδα ὁμοούσιο καὶ ἀχώριστο.

Ἡ σταθερὴ  καὶ ἀληθινὴ  ὁμολογία προϋποθέτει σταθερὴ  καὶ ἀκλόνητο  γνώση του  σωτηριώδους  ἔργου του  Κυρίου καὶ πλήρη συναισθήσῃ της  Ἀγάπης  Τοῦ προς  τὸν ἀνθρωπο. Ὁ Ἰησούς  εἲναι ὁ Σωτήρας  εἲναι «  ὁ ἀμνὸς ὁ αἰρῶν τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»  Ἐκτός  αὐτοῦ δεν ὑπάρχει  σωτηρία, αἰώνια ζωὴ καὶ εὐτυχία  «οὒκ ἔστιν  ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία», μας λέγει ὁ τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ὁμολογία  προς  τον  Ἰησοὺ  Χριστὸ  θερμαίνει τὴν ψυχή, ζωογονεῖ τὴν πιστή, ἐνισχύει τὴν θελήσῃ, καὶ ἀποδίδει δόξα  σ΄ Ἐκεῖνο που  με   ἄκρα  ταπείνωση  και  ἄφατο  μακροθυμία ὑπέμεινε  τὸν Σταυρὸ διὰ τις  ἁμαρτίες  ὁλοκλήρου  του  ἀνθρωπίνου  γένους, και  στηρίζει τοὺς ὀλιγοψύχους, ἐλέγχει τους  ἀσεβεῖς, καὶ συντελεῖ στον ἀγώνα  κατὰ της  θεοστηγοὺς ἁμαρτίας.

Ἡ ὁμολογία  αὐτὴ φέρει τὴν αἰώνια  μακαριότητα, διότι ὁ Κύριος θὰ ἀναγνωρίσει  γνησιους  μαθητές  τοῦ καὶ φίλους  του  ἐκείνους ὅσοι τὸν ὁμολογῆσαν ἐνώπιο τῶν ἀνθρώπων.,΄ Ἐτσι  θα  γίνουν και  αὐτοί   μέτοχοι τῆς αἰωνίου δόξης  καὶ βασιλείας. Ἡ ὁμολογία ὄμως  αὐτὴ  πρὸς τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ δεν πρέπει να  στηρίζεται μόνο στους  λόγους,ἀλλὰ πρέπει να ὁμολογεῖται ὁ Ἰησούς  καὶ διὰ τῶν ἔργων.Ταὐτὸν Τὰ ἔργα της  ἀρετῆς δοξάζουν τὸν Θεὸ  καὶ ὠφελοῦν τοὺς ἀνθρώπους της  κάθε  ἐποχῆς. Δυστυχώς  ὄμως  ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι ποῦ ὁμολογοῦν τις  ἀλήθειες της  χριστιανικής  θρησκείας ὄμως  δεν ἔχουν ἔργα  ἀρετῆς, ἀπεναντίας  ἔχουν να  ἐπιδείξουν ἔργα  ἁμαρτίας.

Οἱ ἀνθρωποι  αὐτοὶ  εἲναι πιστοὶ  με  τὸ στόμα ἀλλ΄ἀρνητές  με  τὰ  ἔργα,  «Θεὸν ὁμολογοῦν εἰδέναι, λέγει ὁ Ἀποστολος  Παῦλος,τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον  ἀγαθόν  ἀδόκιμοι»- ὁμολογοῦν με  τα  λόγια  ὄτι  γνωρίζουν τὸν Θεὸ μὲ τα  ἔργα  τους  ὄμως  τον  ἀρνοῦνται. Εἴναι  δε  ἔτσι  βδελυροὶ καὶ ἀποτρόπαιοι καὶ ἀπειθείς  και  διὰ κάθε  καλὸ ἔργο ἀνικανοὶ και  ἀνάξιοι» Μπορεῖ οἰ  ἄνθρωποι ,του  κόσμου  τούτου ,να  ὁμιλοῦν μεγαλοφώνως  περὶ  τοῦ Θεοῦ καὶ να προσεύχονται  τακτικὰ  και  να  νηστεύουν και  να  φέρουν  σταυρὸ στο  στήθος  τους  ἀλλὰ  ἂν δεν ἔχουν ἀγάπη  θερμὴ προς  τον   συνάνθρωπο  τούς, καὶ δεν εὐεργετοῦν τον  ἀσθενῆ καὶ πάσχοντα,ἀλλὰ ἂν ἔχουν μίσος  καὶ κακία καὶ ἐκδίκηση τότε  οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δεν εἲναι ἀληθινοὶ  χριστιανοὶ καὶ ἄξιοι μαθητὲς του  Κυρίου  Ἰησοῦ.

Οἰ  ἀνθρωποι  αὐτοὶ  ἀν  και   λέγονται  χριστιανοὶ  ἀπὸ μέσα  τους  ὄμως  λείπει ὁ Χριστόςκαι το  σπουδαιότερο θα  τους  ἀρνηθεὶ  ἐμπροσθεν  του   Πατρός   Τοῦ, του  ἐν  οὐρανοῖς.Ταὐτὸν Αὐτός   θα  τους  καταδικάσει καὶ θὰ τους  ῥίψει στο  σκότος τὸ ἐξώτερο. Οἰ  ΄Ἁγιοι  Πάντες, ἀδελφοὶ ,τῶν ὁποίων  σήμερα  τὴν μνήμη ἐορτάζουμε ὡμολόγησαν τον  Ἰησούν  Χριστὸ ἐν ἔργοις  καὶ λόγοις  και  ἔτσι  τιμῶνται ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ, του  Πατρός  τῶν φώτων καὶ τῆς στρατευομένης  Αὐτοῦ ἐπὶ γής   Ἐκκλησίας  .Αὐτοὶ  τὸν ὠμολογησαν  με  το   θεῖο  κήρυγμα τοὺς ἐνώπιο  τῶν ἰσχυρών  και  τῶν σοφῶν της  γῆς. Τὸν ὡμολόγησαν ὑβριζόμενοι, διωκόμενοι.

Τὸν ὡμολόγησαν στις  ἀγορές, καὶ δεσμωτήρια, στις πόλεις  καὶ τὰ χωρία, Τὸν ὡμολόγησαν με  θυσίες με  ταλαιπωρίες, με  δάκρυα, με  νηστεῖες, μὲ προσευχές, με  εἰλικρινὴ  ἀγάπη. Ἀς   ὁμολογοῦμε  και  ἐμείς  ἐν παντὶ καὶ πάντοτε, και  μάλιστα ἰδιαιτέρως   αὐτοὺς τους  καιρούς που τα  παντα   ἀμφισβητοῦνται στο  βωμὸ τῆς καλοπέρασης, τον  Κύριο της  δόξῃς Χριστὸ  μιμούμενοι τὸ νέφος  τοῦτο  των  μαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων.

Ἀς  ὁμολογοῦμε καὶ ἐμείς  τον   Ἐσφαγμένο   ἀρνίο της  Ἀποκαλύψεως, τον  Θεάνθρωπο  Ἰησοῦ στις  χαρές  μας  ἀλλὰ  καὶ τις  θλίψεις  μας, στην εἰρήνη  ἀλλὰ καὶ στην τρικυμία, στην εὐτυχία ἀλλὰ  καὶ στις θύελες τῆς ζωῆς μας  ΄Ἔτσι ὀ  Χριστός θα  ἀνακηρύξει  καὶ ἐμᾶς ἀληθινούς  μαθητές  Τοῦ καὶ θὰ μας ὁμολογήσει ἔμπροσθεν τοῦ οὐρανίου Πατέρα Τοῦ καὶ θὰ μας  δώσει την  αἰώνιο ζωὴ καὶ μακαριότητα.Ταὐτὸν«Καθενάς, λοιπόν που μὲ πιστὴ καὶ θάρρος  καὶ χωρίς  να  φοβάται τους  διωγμούς,θὰ μὲ ὁμολογήσει σωτήρα  τοῦ καὶ Θεὸ του  ἐμπρὸς στους  ἀνθρώπους,θὰ τὸν ὁμολογήσω  καὶ ἐγὼ ἔμπροσσθεν τοῦ οὐρανίου Πατέρα  μου ὡς ἰδικό  μου.» ΑΜΗΝ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 146 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5538007

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search