Απρίλιος

Ἅγιοι Ἄγαβος, Ἀσύγκριτος, Ἑρμῆς, Ἡρωδίων Ἐπίσκοπος, Ροῦφος καὶ Φλέγων οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήντα (8 Απριλίου)

15 Ἀπόστολος Ἄγαβος, ὁ Προφήτης, εἶναι γνωστός ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Προφήτευσε περί τῆς συλλήψεως τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ὁποίου πῆρε τή ζώνη καί ἀφοῦ ἔδεσε μέ αὐτήν τά χέρια του καί τά πόδια του, εἶπε τά ἑξῆς προφητικά λόγια: «Αὐτά λέγει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τόν ἄνδρα στόν ὁποῖο ἀνήκει αὐτή ἡ ζώνη θά τόν δέσουν στά Ἱεροσόλυμα οἱ Ἰουδαῖοι, ἔτσι ὅπως εἶμαι τώρα ἐγώ δεμένος καί θά τόν παραδώσουν στά χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν Ρωμαίων». Ὁ ἴδιος προφήτευσε καί περί τοῦ μεγάλου λιμοῦ στήν Ἱερουσαλήμ. Ἀργότερα ὁ Ἀπόστολος Ἄγαβος κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ διάφορα μέρη καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Ὁ Ἀπόστολος Ἀσύγκριτος, Ἐπίσκοπος Ὑρκανίας ἢ Ὀρκανίας, πρός τόν ὁποῖο πέμπει ἀσπασμό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στή Ρώμη, τελειώθηκε μαρτυρικά.
Ὁ Ἀπόστολος Ἑρμῆς ἔγινε Ἐπίσκοπος Δαλματίας († 8 Μαρτίου) καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
Ὁ Ἀπόστολος Ἡρωδίων ἀνῆκε στόν κύκλο τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου. Ἀκολουθώντας τούς Ἁγίους Ἀποστόλους βοηθοῦσε αὐτούς στό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ, προσφέροντας ὑπηρεσίες σέ ὅλους καί ὑποτασσόμενος ὡς μαθητής τοῦ Χριστοῦ, πού ἔλεγε ὅτι αὐτός πού θέλει νά εἶναι πρῶτος σέ ὅλους, ἂς εἶναι ὑπηρέτης ὅλων καί διάκονος αὐτῶν. Στήν συνέχεια χειροτονήθηκε ἀπό αὐτούς Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τῶν Νέων Πατρῶν καί ὁδήγησε στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πολλούς Ἐθνικούς. Ἐπειδή ὅμως οἱ Ἰουδαῖοι τόν φθόνησαν, συναθροίστηκαν ἐναντίον του μαζί μέ τούς εἰδωλολάτρες, τόν συνέλαβαν καί τόν βασάνισαν ἀνηλεῶς. Τοῦ συνέτριψαν τό στόμα μέ πέτρες καί τοῦ κτύπησαν τήν κεφαλή πάνω σέ ξύλα. Στήν συνέχεια οἱ παράνομοι, ὡς ἄγριοι καί αἱμοβόροι κυνηγοί, τόν κατάσφαξαν μέ μαχαίρι. Ἔτσι παρέδωσε τήν μακάρια ψυχή του στόν Κύριο, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ὁποίου ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο.
Ὁ Ἀπόστολος Ροῦφος, πού καί αὐτόν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόν μνημονεύει στήν πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή του, ἔγινε Ἐπίσκοπος στήν πόλη τῶν Θηβῶν τῆς Ἑλλάδος καί τελειώθηκε μαρτυρικά τό ἔτος 64 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Νέρωνος.
Ὁμοίως δέ καί ὁ Ἀπόστολος Φλέγων, Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος, τελειώθηκε μαρτυρικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Ἑξάριθμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ὑμνείσθω ἱερῶς, μελῳδίαις ᾀσμάτων, Ἑρμᾶς καί Ἀσύγκριτος, Ἡρωδίων καί Ἄγαβος, σύν τῷ Φλέγωντι, καί τῷ θεόφρονι Ῥούφῳ· τήν Τριάδα γάρ, διηνεκῶς δυσωποῦσιν, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Ὡς μύσται Χριστοῦ, καί Ἀποστόλων σύσκηνοι, ἐν πάσῃ τῇ γῇ, τήν τούτου συγκατάβασιν, Μαθηταί ἑξάριθμοι, ὡς λαμπάς ἑξάφωτος φάναντες, ἐλύσατε σκότος δεινόν, πυρσεύοντες πᾶσιν, ἀληθείας τό φῶς.

Μεγαλυνάριον.
Τῆς θεογνωσίας ὑφηγηταί, καί τῶν ἀπορρήτων, οἰκονόμοι καί πορθμευταί, ἑξάς ἡ θεόφρων, τῶν θείων Ἀποστόλων, ἐδείχθησαν τῷ κόσμῳ, οὓς μεγαλύνομεν.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5555180

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search