Αύγουστος

Προφήτης Σαμουὴλ (20 Αυγούστου)

3εννήθηκε στήν Ἀρμαθαίμ Σιφά στό ὄρος Ἐφραίμ, ἀπό τή φυλή τοῦ Λευΐ. Ἦταν γιός τοῦ Ἐλκανᾶ καί τῆς Ἄννας, ἡ ὁποία ἦταν στεῖρα καί διά τῆς προσευχῆς ὁ Θεός τῆς χάρισε παιδί, τόν Σαμουήλ, πού τόν ἀφιέρωσε στόν Θεό γιά νά ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη της.
Ὁ Σαμουήλ ὅταν μεγάλωσε, ὑπηρέτησε τόν Κύριο καί ἔγινε μέγας προφήτης καί κριτής τοῦ λαοῦ δικαιότατος. Αὐτός ἔχρισε βασιλεῖς τόν Σαούλ καί τόν Δαυΐδ, προφήτευσε 40 χρόνια καί πέθανε σέ βαθιά γεράματα.
Ἃς ἀναφέρουμε, ὅμως, μερικούς οἰκοδομητικούς λόγους του, πού ξεφώνησε στόν λαό τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλά ἰσχύουν καί γιά τούς λαούς κάθε ἐποχῆς. Λέει λοιπόν:
«Ἐάν φοβηθεῖτε τόν Κύριον καί δουλεύσητε αὐτῷ καί ἀκούσητε τῆς φωνῆς αὐτοῦ καί μή ἐρίσητε τῷ στόματι Κυρίου καί ἦτε καί ὑμεῖς καί ὁ βασιλεύς ὁ βασιλεύων ἐφ’ ὑμῶν ὀπίσω Κυρίου πορευόμενοι ἐάν δέ μή ἀκούσητε τῆς φωνῆς Κυρίου... ἔσται χείρ Κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς καί ἐπί τόν βασιλέα ὑμῶν».
Δηλαδή, ἂν φοβᾶστε καί ὑπολογίζετε τόν Κύριο, καί Τόν λατρεύετε καί ὑπακούετε στά προστάγματά Του, καί δέν ἀντιδράσετε πρός αὐτά πού σας παραγγέλλει ὁ Κύριος, καί ἀκολουθεῖτε σταθερά καί σεῖς καί ὁ κυβερνήτης πού σας κυβερνᾷ τό δρόμο πού σας ὑποδεικνύει ὁ Κύριος, σᾶς λέγω ὅλα θά πηγαίνουν καλά. Θά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Ἂν ὅμως δέν ὑπακούσετε στά προστάγματα τοῦ Κυρίου, τότε θά πέσει ἐπάνω σέ σᾶς καί τόν κυβερνήτη σας, βαρύ τό χέρι τοῦ Κυρίου καί θά τιμωρηθεῖτε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἐκ στείρας ἐβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων τήν μέλλουσαν, εὐεργεσίαν ἡμῖν, Σαμουήλ θεσπέσιε· ὅθεν ἱερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίῳ, ἔχρισας ὡς Προφήτης, Βασιλεῖς θείῳ μύρῳ. Καί νῦν τῶν σέ εὐφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.
Ὥσπερ υἱός θεαίτητος, δῶρον Θεῷ προσήνεξαι, προφητικῆς ἐκ παιδός ἀξιούμενος, ἐκφαντορίας κτείττονος· διά τοῦτο Κυρίῳ, τά ἐν Νόμῳ προσενέγκας καρπώματα, Σαμουήλ ἐδοξάσθης, ὡς μύστης τῆς θείας χάριστος.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ἱερώτατε Σαμουήλ, ὁ Θεῷ ἐκ βρέφους, φερωνύμως προσκληρωθείς· χαίροις ὀ τά πόρρω, ὡς ἐνεστῶτα βλέπων, προφητικῶν χαρίτων, χαῖρε κειμήλιον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 70 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5460041

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search