Αύγουστος

Ἅγιος Εὐτυχὴς ὁ Ἱερομάρτυρας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου (24 Αυγούστου)

15 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, θέλοντας νά δείξει τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀληθινά πνεῦμα Θεοῦ, εἶπε: "Πάν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι". Δηλαδή, κάθε ἄνθρωπος πού παρουσιάζεται μέ χάρισμα Πνεύματος, ἂν ὁμολογεῖ ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά καί μέ ἔργα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε καί ἔζησε σάν ἄνθρωπος φέροντας τήν ἀνθρώπινη φύση, αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τόν Θεό.
Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ Ἅγιος Εὐτυχής. Σάν γνήσιος μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἀπέδειξε περίτρανα στήν ζωή του ὅτι εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Κήρυξε μέ ἀνδρεῖα τό Εὐαγγέλιο καί γκρέμισε πολλούς ναούς εἰδώλων. Γιά τή δράση του αυτή, ὑπέμεινε δαρμούς καί κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στή φυλακή καί τελικά, ρίχθηκε στή φωτιά καί μετά στά πεινασμένα θηρία. Όμως, ἕνα ἀπό τά θηρία μίλησε μέ ἀνθρώπινη φωνή καί ἔμεινε ἀβλαβής ἀπό όλα τά ὑπόλοιπα μαρτύρια πού ἐπακολούθησαν.
Ἐξ’ αἰτίας, λοιπόν, αὐτῶν τῶν θαυμάτων, τόν ἄφησαν ἐλεύθερο νά γυρίσει στήν πατρίδα του Σεβαστή, ὅπου εἰρηνικά παρέδωσε στόν Κύριο τό πνεῦμα του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς φοιτητής τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων, τῆς εὐσεβείας ὑποφήτης ἐδείχθης, καί τήν τοῦ Λόγου σάρκωσιν ἐκήρυξας τρανῶς· ὅθεν ἐνδιέπρεψας, μαρτυρίου τοῖς πόνοις, θαύμασι τῆς πίστεως, βεβαιώσας τόν λόγον. Ἱερομάρτυς Πάτερ Εὐτυχές, Χριστόν δυσώπει, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐτυχίας κρείττονος κατατρυφήσας, Εὐτυχές μακάριε, ὡς ἱερεύς καί ἀθλητής, Χριστόν ἀπαύστως ἱκέτευε, πάσης ἀνάγκης ῥυσθῆναι τούς δούλους σου.

Μεγαλυνάριον.
Σύμπονος καί σύμπνους ἀναδείχθης, Εὐτυχές θεόφρον, Ἀποστόλων τῶν τοῦ Χριστοῦ, μέγιστον ἀξίως, εἰσεποιήσω κλέος, καί τῶν παθῶν Κυρίου, Μάρτυς γεγένησαι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 196 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5538027

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search