Ιούλιος

Ὁσία Εὐπραξία (25 Ιουλίου)

7 Ἁγία αὐτή ἦταν κόρη τοῦ συγκλητικοῦ Ἀντίγονου καί τῆς Εὐπραξίας (ἡ Ἅγια εἶχε τό ἴδιο ὄνομα μέ τή μητέρα της), πού ἦταν συγγενής τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395).
Μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀντιγόνου, ἡ μητέρα της τήν παρέδωσε στόν βασιλιά Θεοδόσιο γιά νά τήν ἀποκαταστήσει. Αὐτός τήν ἀρραβώνιασε πολύ μικρή μέ κάποιον συγκλητικό. Ἀλλά κατά τή διάρκεια κάποιας περιήγησής της στήν Αἴγυπτο, μέ τή συνοδεία τῆς μητέρας της, ἡ Εὐπραξία ἐπισκέφθηκε κάποια γυναικεία Μονή στή Θήβα τῆς Ἄνω Αἰγύπτου (ὅπου ἡγουμένη ἦταν μία ἁγία γυναίκα, πού λεγόταν Μαρίνα) καί τόσο τῆς ἄρεσε ἡ ζωή τῶν ἐκεῖ ἀσκουμένων, ὥστε ἀποφάσισε νά περάσει τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της μαζί μ’ αὐτές.
Ἡ μητέρα της, όχι μόνον δέν ἔφερε ἀντίρρηση, ἀλλά ἐπέστρεψε στήν Ἀνατολή, πούλησε τήν κτηματική της περιουσία καί ἐπανῆλθε στή Μονή, όπου, ἀφοῦ κατέθεσε ὅλα τά χρήματα ἀπό τήν πώληση τῆς περιουσίας της, ἀπεβίωσε εἰρηνικά.Ἡ κόρη της Εὐπραξία, μοίρασε τά χρήματα τῆς μητέρας της στίς ἐκκλησίες καί στούς φτωχούς καί ἐπιδόθηκε σέ αὐστηρότατη ἄσκηση γιά 45 ὁλόκληρα χρόνια. Ἔτσι ἀσκητικά καί ἅγια ἀφοῦ ἔζησε, παρέδωσε εἰρηνικά τό πνεῦμα της στόν Θεό, ἐπιτελώντας πολλά θαύματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐκ νεότητος Μῆτερ τόν Χριστόν ἀγαπήσασα, κόσμου τά τερπνά ὑπερεῖδες, καί μνηστῆρα τόν πρόσκαιρον, καί ἤσκησας ἰσάγγελον ζωήν, Ὁσία Εὐπραξία ἐπί γῆς· διά τοῦτο ἐδοξάσθης παρά Χριστοῦ, καί ᾔσχυνας τόν δράκοντα· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διά σοῦ ἡμῶν τά αἰτήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τήν τῶν παρθένων καλλονήν καί ὑποτύπωσιν
Καί τῶν ὁσίων στηλογράφημα καί σέμνωμα
Τήν Ὁσίαν εὐφημήσωμεν Εὐπραξίαν·
Ἀρετῶν γάρ εὐπραγίαις διαλάμπουσα
Νύμφη ὤφθη τοῦ Σωτῆρος θεοδόξαστος.
ᾟ βοήσωμεν· χαίροις Μῆτερ ἰσάγγελε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Εὐπραξία νύμφη Χριστοῦ· χαίροις παρθενίας, καί ἀσκήσεως λαμπηδών· χαίροις ἡ τῆς δόξης, τρυφῶσα τοῦ Κυρίου· ᾧ πρέσβευε σωθῆναι, τούς σέ γεραίροντας.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 87 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446447

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search