Μάρτιος

Ἅγιος Σαβίνος ὁ Μάρτυρας (16 Μαρτίου)

15 Ἅγιος Μάρτυς Σαβίνος ἢ Σαβινιανός γεννήθηκε στήν Ἑρμούπολη τῆς Αἰγύπτου ἀπό εὔπορους καί εὐγενεῖς γονεῖς. Διακρίθηκε γιά τόν ἱερό του ζῆλο καί τήν εὐσέβειά του.
Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός (284 – 305 μ.Χ.) διέταξε διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἀρειανός ἀναζήτησε τόν Ἅγιο μέ σκοπό νά τόν συλλάβει, διότι κήρυττε μέ παρρησία τόν Χριστό. Ὅμως οἱ Χριστιανοί τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι τόν θεωροῦσαν στήριγμα καί παραμυθία τους, τόν ἔπεισαν νά προφυλάξει τήν ζωή του πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος, μαζί μέ ἄλλους εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ἔφυγε ἔξω ἀπό τήν πόλη καί κρύφτηκε σέ κάποιο οἴκημα μακριά ἀπό τήν Ἑρμούπολη.
Κάποια μέρα προσῆλθε στόν Ἅγιο ἕνας πτωχός, ὁ ὁποῖος τόν πλησίασε καί τοῦ ζήτησε τροφή. Ὁ Ἅγιος τόν ἐλέησε. Ἐκεῖνος, ὅμως, ὡς ἄλλος Ἰούδας, εἶπε στούς εἰδωλολάτρες: «Τί μοῦ δίδετε; Καί ἐγώ θά ὑποδείξω σέ ἐσᾶς τόν Σαβίνο, πού ζητᾶτε». Καί αὐτοί ἔδωσαν σέ αὐτόν δύο νομίσματα. Καί ἀφοῦ τόν ἀκολούθησαν ἔφθασαν στό οἴκημα, συνέλαβαν τόν Σαβίνο, τόν ἔδεσαν καί τόν ὁδήγησαν στόν ἄρχοντα Ἀρειανό, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος ὁμολόγησε τόν Χριστό. Τότε τόν κρέμασαν ἐπί ξύλου, τοῦ ἔξυσαν τίς σάρκες καί, τέλος, τόν ἔριξαν στόν ποταμό Νεῖλο, ὅπου βρῆκε μαρτυρικό θάνατο, τό ἔτος 287 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Κηρύξας εὐσεβῶς, ἀσεβῶν ἐναντίον, τῶν πάντων Ποιητήν, σαρκωθέντα ἀτρέπτως, Σαβῖνε παμμακάριστε, ἱερῶς ἠνδραγάθησας· ὅθεν ἔφθασας, πρός ἀφθαρσίας χειμάρρουν, τέλος ἅγιον, ἐν ποταμῷ δεδεγμένος· διό εὐφημοῦμέν σε.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Πρός ὕδωρ ζωῆς, καί πέλαγος χρηστότητος, ἰθύνης σαφῶς, ἱστίῳ τῷ τοῦ Πνεύματος, ποταμίοις ὕδασι, προσριφείς Σαβῖνε πανεύφημε· διό λύσιν ἁμαρτιῶν, ὀμοβρίζεις ἀπαύστως, προσευχαῖς σου ἡμῖν.

Μεγαλυνάριον.
Πίστιν τήν ἀμώμητον ὡς πηγήν, Μάρτυς κεκτημένος, ἀπεξήρανας θολερά, ῥεύματα τῆς πλάνης, καί ἀπλανῶς ἰθύνθης, πρός πέλαγος Σαβῖνε, ἀϊδιότητος.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5446580

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search