Νοέμβριος

Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί (1 Νοεμβρίου)

AgioiKosmas_Damianos15ἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, κατάγονταν ἀπό τήν Ἀσία καί ἔζησαν τήν ἐποχή πού αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων ἦταν ὁ Καρίνος. Οἱ γονεῖς τους ἦταν ἄριστο πρότυπο χριστιανῶν συζύγων. Ὅταν ἡ μητέρα τους Θεοδότη ἔμεινε χήρα, ἀφιέρωσε κάθε προσπάθειά της στήν χριστιανική ἀνατροφή τῶν δύο παιδιῶν της, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.
Τούς δύο ἀδελφούς διέκρινε μεγάλη εὐφυΐα καί ἐπιμέλεια, γι’ αὐτό καί σπούδασαν πολλές ἐπιστῆμες. Ἰδιαίτερα ὅμως, ἐπιδόθηκαν στήν ἰατρική ἐπιστήμη, τήν ὁποία ἐξασκοῦσαν ὡς διακονία φιλανθρωπίας πρός τόν πλησίον. Θεράπευαν τίς ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, καί ἰδιαίτερα τῶν φτωχῶν, χωρίς νά παίρνουν χρήματα, γι’ αὐτό καί ὀνομάστηκαν Ἀνάργυροι. Πολλοί ἀσθενεῖς πού θεραπεύθηκαν ἤθελαν νά τούς εὐχαριστήσουν. Ἀλλά αὐτοί, δέν δέχονταν τίς εὐχαριστίες καί ἀπαντοῦσαν μέ τόν ὀρθό λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς:
«Ἡ εὐλογία καί ἡ δόξα καί ἡ σοφία καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ τιμή καί ἡ δύναμης καί ἡ ἰσχύς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων». Δηλαδή, ὅλος ὁ ὕμνος καί ἡ δόξα καί ἡ σοφία καί ἡ εὐχαριστία καί ἡ τιμή καί ἡ δύναμη καί ἡ ἰσχύς, ἀνήκει στόν Θεό μας, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Τό μόνο πού ζητούσαν ἀπ’ ὅσους θεράπευαν ἦταν νά πιστέψουν στόν Χριστό.
Κάποιοι ὅμως "καλοθελητές" διέβαλαν τούς Ἁγίους στόν αὐτοκράτορα καί τοῦ εἶπαν ότι οι θεραπεῖες καί τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσαν τά ἔκαναν μέ μαγικές τέχνες. Τότε οἱ Ἅγιοι, ἐπειδή δέν ἤθελαν νά πᾶνε ἄλλους ἀντ’ αὐτῶν στόν αὐτοκράτορα, προσῆλθαν μόνοι τους ἐνώπιόν του καί ὁ Καρίνος προσπάθησε νά τούς μεταπείσει νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως ὄχι μόνο δέν ἀρνήθηκαν τήν πίστη τους, ἀλλά κατάφεραν νά μεταπείσουν καί νά ἀλλάξουν καί τόν ἴδιο τόν αὐτοκράτορα, ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος δέχτηκε τίς θεραπευτικές τους ἰάσεις.
Συγκεκριμένα, ὅταν ὁ Καρίνος ἀνέκρινε τοῦς Ἁγίους, μετατοπίστηκε ἡ θέση τοῦ προσώπου του καί στράφηκε πρός τήν ράχη του. Ἀμέσως τότε οἱ Ἅγιοι τήν θεράπευσαν μέ τήν προσευχή τους στόν Χριστό. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ θαύματος, πίστεψαν στόν Χριστό ὅσοι βρίσκονταν ἐκείνη τήν στιγμή μπροστά σ’ αὐτό πού συνέβη καί ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας τούς ἔστειλε πίσω στούς συγγενείς τους μέ μεγάλες τιμές.
Ἀργότερα ὅμως, μετά ἀπό μεγάλο χρονικό διάστημα, οἱ Ἅγιοι φθονήθηκαν ἀπό τόν ἵδιο τόν δάσκαλο πού τούς εἶχε μάθει τήν ἰατρική ἐπιστήμη, γιατί εἶχαν ἀποκτήσει μεγάλη δόξα καί φήμη. Γι’ αὐτό τό λόγο τούς ἀνέβασε σέ κάποιο ὅρος γιά νά μαζέψουν δῆθεν κάποια βότανα καί ἐκεί τούς ἐπιτέθηκε μέ πέτρες καί τούς θανάτωσε.
Κατά ἄλλο συναξαριστή, ἀφοῦ διακόνησαν ταπεινά σέ ὅλη τους τήν ζωή τόν πλησίον, πέθαναν εἰρηνικά καί ἐτάφησαν στήν τοποθεσία Φερεμά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx
και http://vatopaidi.wordpress.com/2011/07/01

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τάς ἀσθενείας ἡμῶν· δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείου Πνεύματος, τῇ χειρουργίᾳ, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, σύν Κοσμᾷ Δαμιανέ οἱ Ἀνάργυροι· ὁ γάρ Σωτήρ ἰατρούς ὑμᾶς ἔδειξεν, εἰς περιποίησιν πάντων καί ἴασιν· ὅθεν ῥύσασθε, παθῶν δυσαλθῶν καί θλίψεων, τούς ποθῷ τῷ ναῷ ὑμῶν προστρέχοντας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖοι θεράποντες, καί ἰατῆρες βροτῶν, ἀνάργυρον βλύζετε, τήν θεραπείαν ἠμίν, Ἀνάργυροι ἔνδοξοι, ὅθεν τούς προσιόντας, τή σεπτή ὑμῶν σκέπη, ρύσασθε νοσημάτων, καί παθῶν ἀνιάτων, Κοσμᾶ καί Δαμιανέ, Ρώμης βλαστήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐκ τῆς Ἀσίας ὥσπερ δύο ἀστέρες, ἐξανατείλαντες Ἀνάργυροι θεῖοι, τῇ οἰκουμένῃ λάμπετε θαυμάτων ταῖς αὐγαῖς, νόσους μέν ἰώμενοι, καί δεινάς καχεξίας, χάριν δέ παρέχοντες, τοῖς πιστοῖς εὐρωστίας, Δαμιανέ θεόφρον καί Κοσμᾶ, χειμαζομένων, λιμένες πανεύδιοι.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ήχος β’.
Οἱ τήν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τήν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροί θαυματουργοί ἔνδοξοι· ἀλλά τῇ ἡμῶν ἐπισκέψει, καί τῶν πολεμίων τά θράση καταβάλλετε, τόν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Μεγαλυνάριον.
Οἷά περ θεράποντες ἰατροί, ψυχῶν καί σωμάτων, ἀσθενείας ὀδυνηράς, ἰάσασθε τάχος, ἀρρήτῳ ἐπισκέψει, ἡμῶν θαυματοβρύται, σοφοί Ἀνάργυροι.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5688666

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search