Απρίλιος

Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής (3 Απριλίου)

15 Ὅσιος Νικήτας καταγόταν ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Βιθυνίας καί ἔζησε τόν 8ο αἰῶνα μ.Χ. Σέ βρεφική ἡλικία ἔμεινε ὀρφανός ἀπό μητέρα καί τήν ἀνατροφή του τήν ἀνέλαβαν ἡ ἐνάρετη γιαγιά του καί ὁ εὐσεβής Φιλάρετος, ὁ πατέρας του, ὁ ὁποῖος ἀνέθεσε ἀπό πολύ νωρίς τήν ἐκπαίδευσή του σέ κάποιο κληρικό φημισμένο γιά τίς παιδαγωγικές καί πνευματικές του ἀρετές. Ἔτσι ὁ νεαρός Νικήτας ἀπόκτησε ἀξιόλογη κοσμική καί πνευματική παιδεία.
Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς, ἀδελφές, συγγενεῖς, σπίτι, πατρίδα, πλούτη καί σήκωσε τόν σταυρό του μέ προθυμία, ἀκολούθησε τόν Χριστό καί ἔγινε ἄξιος μαθητής αὐτοῦ.
Σέ νεαρή ἡλικία κατέφυγε στήν περίφημη μονή τοῦ Μηδικίου τῆς Τριγλίας, ὅπου γρήγορα, γιά τίς πολλές του ἀρετές, κατάκτησε τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμηση ὅλων τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς, οἱ ὁποῖοι μετά τόν θάνατο τοῦ ἡγουμένου Νικηφόρου, τόν ἐξέλεξαν ἡγούμενο τῆς μονῆς, ἐπί Πατριάρχου Ταρασίου (784 – 806 μ.Χ.).
Λόγω τῆς σταθερῆς πίστεώς του στήν διδασκαλία καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τίς ἱερές εἰκόνες ὁ Ὅσιος ἐξορίσθηκε, ἐπί αὐτοκράτορα Λέοντος τοῦ Ε’ (813 – 820 μ.Χ.), στήν κωμόπολη Μασαλεών τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀπό ἐκεῖ ἀνακλήθηκε γιά νά ἐξορισθεῖ ἐκ νέου, τό 815 μ.Χ., στή νῆσο τῆς Ἁγίας Γλυκερίας κοντά στόν Ἀκρίτα. Ἐπανέκαμψε στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί βασιλέως Μιχαήλ τοῦ Τραυλοῦ (820 – 829 μ.Χ.) καί ἐγκαταστάθηκε σέ κάποιο μετόχι στό βόρειο τμῆμα τῆς πόλεως, τό ὁποῖο πιθανῶς ἀνῆκε στή μονή Πελεκητῆς. Πρός τόν Ὅσιο ἔγραφε συνεχῶς ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής κοιμήθηκε μέ εἰρήνη στόν τόπο πού εἶχε ἐγκατασταθεῖ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς νίκης ἐπώνυμος, τῶν θεοσδότων θεσμῶν, φρουρός ἀπερίτρεπτος καί στῦλος, ὤφθης στερρός, Νικήτα μακάριε· σύ γάρ τῆς ἀπαθείας, κοσμηθείς ταῖς ἀκτῖσιν, αἴγλῃ ὁμολογίας, τόν σόν βίον φαιδρύνεις. Καί νῦν τῶν σοί προσιόντων, δέχου τήν αἴνεσιν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Ὡς ἡσυχίας ὑποφήτης πρακτικώτατος,
Τῆς ποιμανσίας ὀφθαλμός ὤφθης ἀκοίμητος
Τῆς Μονῆς καθηγησάμενος Μηδικίου·
Ἀλλ’ ὡς φύλαξ τῶν ἐνθέων παραδόσεων
Διαρρύθμισον Νικήτα θείῳ Πνεύματι
Τούς βοῶντάς σοι, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.

Μεγαλυνάριον.
Νῖκος ἄρας Πάτερ κατά παθῶν, νικητής ἐδείχθης, ἐναντίων τῶν δυσμενῶν· καί ὡς νικηφόρος, ἐν πᾶσιν ὦ Νικήτα, νικητικόν ἐδέξω, θεόθεν στέφανον.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 314 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5537766

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search