Αύγουστος

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου (31 Αυγούστου)

18ήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν ἀνακομιδή τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Οἱ γνῶμες γιά ποίος αὐτοκράτορας τήν ἔκανε διίστανται, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπό τό βασιλιά Ἀρκάδιο καί ἄλλοι ἀπό τό γιό του, Θεοδόσιο τόν Β’.
Ἡ τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ στήν Κωνσταντινούπολη καί τοποθετήθηκε σέ μία χρυσή θήκη. Ἡ θήκη αὐτή, ὀνομάστηκε Ἁγία Σωρός. Ὁ βασιλιάς Λέων ὁ Σοφός, ἄνοιξε τήν Ἁγία Σωρό, μετά ἀπό 410 χρόνια γιά νά ἐπικαλεσθεῖ τήν Θεία Χάρη της, ἐπειδή ἡ σύζυγός του διακατείχετο ἀπό ἕναν δαίμονα.
Ἀφοῦ λοιπόν τήν προσκύνησαν, ὁ Πατριάρχης ἅπλωσε τήν τίμια Ζώνη ἐπάνω στή βασίλισσα καί ἀμέσως ἐλευθερώθηκε ἀπό τό δαιμόνιο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καί Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιάν τῇ πόλει σου περιβολήν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα· ἐπί σοί γάρ καί φύσις, καινοτομεῖται καί χρόνος. Διό δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καί ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τό μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Πρός δόξαν ἀκήρατον, ἀνερχομένη Ἁγνή, χειρί σου δεδώρησαι, τῷ Ἀποστόλῳ Θωμᾷ, τήν πάνσεπτον Ζώνην σου· ὅθεν Παρθενομῆτορ, τήν κατάθεσιν ταύτης, ἄγοντες χαρμοσύνως, τήν σήν χάριν ὑμνοῦμεν, δι’ ἧς περιζωννύμεθα, ἰσχύν ἀήττητον.

Κοντάκιον Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τήν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβοῦσα ἡ Ζώνη σου ἡ τιμία, κράτος τῇ πόλει σου ἀπροσμάχητον, καί θησαυρός ὑπάρχει, τῶν ἀγαθῶν ἀνέκλειπτος, ἡ μόνη τεκοῦσα Ἀειπάρθενος.

Μεγαλυνάριον.
Σύνδησον ἀγάπῃ εἰλικρινεῖ, Κεχαριτωμένη, Παντευλόγητε Μαριάμ, τούς τῇ καταθέσει, τῆς σῆς παντίμου Ζώνης, ὑμνοῦντας τάς ἀπείρους, εὐεργεσίας σου.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
4619104

Copyright © 2021 Οικονόμος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search