Νοέμβριος

Προφήτης Ἀβδίας ἢ Ὀβδιοὺ ἢ Ἀβδιού (19 Νοεμβρίου)

ProfitisAvdias19ό ὄνομά του σημαίνει «δοῦλος Κυρίου». Ἔζησε στό δεύτερο μισό του 6ου αἰώνα π.Χ., (κατ’ ἄλλη ἐκδοχή τό 800 π.Χ.), καί εἶναι ἕνας ἀπό τούς δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφῆτες.
Καταγόταν ἀπό τήν Συχέμ (ἐκ τοῦ ἀγροῦ Βηθοχαράμ ἢ Βαθαχαράμ), καί μέ τήν σύντομη προφητεία του αὐστηρά παρατηρεῖ μέ ἰσχυρές ποιητικές ἐκφράσεις τήν ὑπερηφάνεια καί τήν πτώση τοῦ Ἰσραήλ. Νά τί λέει χαρακτηριστικά γιά τήν ὑπερηφάνεια: «Ὑπερηφανία τῆς καρδίας σου ἐπῆρέ σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν, ὑψῶν κατοικίαν αὐτοῦ, λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, τίς κατάξει μέ ἐπί τήν γῆν; ἐάν μετεωρισθῆς ὡς ἀετός καί ἐάν ἀνά μέσον τῶν ἄστρων θῆς νοσσιᾶν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος» Δηλαδή: Ἡ ὑπερηφάνεια τῆς καρδιᾶς σου σέ ἔκανε νά φρονεῖς πολύ ὑψηλά γιά τόν ἑαυτό σου, ὅτι τάχα κατοικεῖς σέ φαράγγια καί σπηλιές τῶν ὀρέων καί γενικά ἀπόρθητες περιοχές. Ἔχεις κτίσει τήν κατοικία σου σέ πολύ ὕψος, πιστεύεις ὅτι εἶσαι ἰσχυρός καί ἀνίκητος καί λές ἀπό μέσα σου: Ποιός θά μπορέσει νά μέ κατεβάσει στή γῆ; Καί ἂν ἀκόμα πετάξεις σέ μεγάλα ὕψη σάν τόν ἀετό, καί ἂν στήσεις τήν φωλιά σου ψηλά ἀνάμεσα στ’ ἀστέρια, ἀπό ἐκεῖ θά σέ καταρρίψω καί θά σέ κατεβάσω, λέγει ὁ Κύριος.
Ἂς προσέξουμε, λοιπόν, τά λόγια τοῦ προφήτη καί ἂς καλλιεργοῦμε τό θεμέλιο τῶν ἀρετῶν, πού εἶναι ἡ ταπείνωση. Νά ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Ὀβδιού ἦταν μαθητής τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπί τῆς βασιλείας Ὀχοζία, ὁ ὁποῖος ἔστειλε τόν Ὀβδιού στόν Ἠλία γιά νά τόν πείσει νά κατέβει ἀπό τό βουνό πρός τόν βασιλιά. Μετά τήν μετάβαση τοῦ Ἠλία στόν Ὀχοζία, ὁ Ὀβδιού, παραιτήθηκε ἀπό τήν θέση τοῦ πεντηκοντάρχου, ἀκολούθησε τόν προφήτη Ἠλία καί τόν ὑπηρετοῦσε.
Ὅταν απεβίωσε, ἐτάφη στόν τάφο τῶν πατέρων του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὥσπερ θεράπων φερωνύμως τοῦ Λόγου, τοῦ ὑπέρ ἔννοιαν φωτός ἠξιώθης, καί προφητείας ἔλλαμψιν ἐδέξω σοφέ· δόξαν γάρ τήν ἄϋλον, καθαρῶς ἐποπτεύων, ὄργανον θεόπνευστον, Ἀβδιού ἀνεδείχθης, προμελῳδοῦν ἐν κόσμῳ μυστικῶς, τῶν ἐσομένων, Προφῆτα τήν ἔκβασιν.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως.
Ὡς ἀπαρχήν εὐπρόσδεκτον, προσαγαγών τόν βίον σου, τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ παναοίδιμε, θεαρχικῆς ἐλλάμψεως, ἀπηνέγκω τό κάλλος, καί μελλόντων ἐκφάντωρ θεοειδέστατος, Ἀβδιού ἀνεδείχθης, κραυγάζων· Ἀλληλούϊα.

Μεγαλυνάριον.
Χάριν προφητείας οἷα πηγήν, Ἀβδιού Προφῆτα, δεδεγμένος ἐν τῇ ψυχῇ, ὄμβροις οὐρανίοις, προφητικῶς ἐπάρδεις, ἡμῶν τάς διανοίας, τῶν εὐφημούντων σε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 238 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5326265

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search