Απρίλιος

Ἅγιος Συμεὼν ὁ Ἀδελφόθεος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων (27 Απριλίου)

15 Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Συμεών, ἀναδείχθηκε διάδοχος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου († τό 62 μ.Χ.), μετά τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τούς Ρωμαίους τό 70 μ.Χ.
Κατά τόν Ἡγήσιππο ἦταν υἱός τοῦ Κλωπᾶ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἰωσήφ καί ἀδελφός τοῦ Ἰούδα. Κατά ἄλλη δέ ἐκδοχή ἦταν υἱός τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος καί ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
Ἐνῷ ἐπισκόπευε στήν Ἱερουσαλήμ, ἐπί αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.), διαβλήθηκε ἀπό τούς αἱρετικούς στόν ὕπατο Ἀττικό γιά τόν ἀποστολικό του ζῆλο. Ὁ Συμεών κατηγορήθηκε ὄχι ἀπό Χριστιανούς αἱρετικούς, ἀλλά ἀπό Ἰουδαίους. Ἡ κατηγορία περιελάμβανε δύο σκέλη. Τό ἕνα ἦταν ὅτι καταγόταν ἀπό τό γένος Δαβίδ καί τό ἄλλο ὅτι ἦταν Χριστιανός. Ἀφοῦ συνελήφθη, βασανίσθηκε σκληρά καί στήν συνέχεια ὁδηγήθηκε σέ σταυρικό θάνατο, τό ἔτος 107 μ.Χ., σέ ἡλικία ἑκατόν εἴκοσι ἐτῶν.
Στούς Παρισινούς Κώδικες βρίσκεται Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Συμεών, ποίημα τοῦ ὑμνογράφου Θεοφάνους.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Χριστοῦ σε συγγενῆ, Συμεών Ἱεράρχα, καί Μάρτυρα στερρόν, ἱερῶς εὐφημοῦμεν, τήν πλάνην ὀλέσαντα, καί τήν πίστιν τηρήσαντα· ὅθεν σήμερον, τήν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἁμαρτημάτων τήν λύσιν, εὐχαῖς σου λαμβάνομεν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀστέρα μέγιστον ἡ Ἐκκλησία, κεκτημένη σήμερον, τόν θεηγόρον Συμεών, φωταγωγεῖται κραυγάζουσα· χαίροις Μαρτύρων σεπτόν ἀκροθίνιον.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Τῆς ἄνω Σιῶν, πολίτης γενόμενος, τῆς κάτω Σιῶν, τόν θρόνον ἐγκεχείρισαι, καί καλῶς τό ποίμνιον, ὁδηγήσας πρός μάνδραν οὐράνιον, ἐσταυρώθης Χριστῷ Συμεών, τό θεῖον πάθος αὐτοῦ μιμησάμενος.

Μεγαλυνάριον.
Συγγενής ὑπάρχων ὦ Συμεών, τοῦ μέχρι καί δούλου, κενωθέντος ὑπέρ ἡμῶν, σύμμορφος καί μάρτυς, παθῶν αὐτοῦ έδείχθης, παγείς ὡς ὁ Δεσπότης, Σταυρῷ μακάριε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 256 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5533290

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search