Ιούλιος

Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καὶ Ἀνδρόνικος οἱ Ἀπόστολοι (30 Ιουλίου)

15ἱ Ἅγιοι Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης καί Ἀνδρόνικος, ἦταν πέντε ἀπό τούς ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Κυρίου. Ὅλοι ὑπηρέτησαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σίλας φυλακίστηκε μαζί μέ τόν Παῦλο στούς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας. Μετά ἀπό πολλούς μόχθους καί μακρά πορεία ἔγινε ἐπίσκοπος Κορίνθου.
Ὁ Κρήσκης, ἔγινε ἐπίσκοπος Καρχιδονίας καί ἀπό τήν θέση αὐτή μόχθησε καί ὑπηρέτησε τό Θεῖο Εὐαγγέλιο.
Ὁ Σιλουανός, ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης, ἀγωνίσθηκε καί βασανίστηκε καί αὐτός γιά τήν πίστη του στόν Κύριο.
Μέ τόν ἴδιο τρόπο, ἀγωνίσθηκε καί ὁ Ἐπαινετός σάν ἐπίσκοπος Καρθαγένης.
Τέλος καί ὁ Ἅγιος Ἀνδρόνικος ἀγωνίστηκε καί βασανίστηκε γιά τήν πίστη του στό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι, ὡς οὐρανοί λογικοί, τήν δόξαν ἀστράψαντες, τοῦ κενωθέντος ἐν γῇ, συμφώνως ὑμνείσθωσαν, Κρήσκης Σιλουανός τε, καί ὁ ἔνθεος Σίλας, ἅμα σύν Ἀνδρονίκῳ, Ἐπαινετός ὁ θεόφρων· Χριστόν γάρ ἱκετεύουσι, σώζεσθαι ἅπαντας.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Σίλα. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Συνοδίτης τοῦ Παύλου γεγονώς καί συνέκδημος, τήν Νεάπολιν μάκαρ καί Φιλίππους ἐφώτισας, τῆς θείας ἐπιγνώσεως φωτί, Ἀπόστολε Σίλα ἱερέ. Ἀλλά φύλαττε καί σκέπε πάντας ἡμᾶς, ἐν πίστει ἐκβοῶντάς σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διά σοῦ, ἡμῶν τά αἰτήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Εἰς τά τοῦ κόσμου δραμόντες πληρώματα, θεογνωσίας τόν λόγον ἐσπείρατε· καί στάχυν πολύχουν δρεψάμενοι, τῷ Βασιλεῖ τῶν ἁπάντων προσήξατε, Ἀπόστολοι Χριστοῦ παναοίδιμοι.

Ἕτερον Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Σίλα. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐορτάζει σήμερον ἐν εὐφροσύνῃ, τήν ἁγίαν μνήμην σου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί ἐκβοᾷ σοι Ἀπόστολε· χαῖρε ὦ Σίλα τοῦ Παύλου συνόμιλε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίρετε Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, Ἀνδρόνικε Σίλα, καί θεόφρον Σιλουανέ, σύν Ἐπαινετῷ τε, καί Κρήσκεντι τῷ θείῳ, τῆς ἀληθοῦς σοφίας ἐνδιαιτήματα.

Ἕτερον Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου Σίλα.
Χαίροις εὐσεβείας θεῖος πυρσός, Ἀπόστολε Σίλα, καί τῆς χάριτος θησαυρός· χαίροις ὁ τῷ Παύλῳ, πιστῶς διακονήσας, αἰτούμενος δέ πᾶσιν, ἡμῖν τά κρείττονα.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 79 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5618987

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search