Οκτώβριος

Ἅγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος καὶ Κέλσιος οἱ Μάρτυρες (14 Οκτωβρίου)

AgiosNazarios15ἱ γονεῖς τοῦ Ναζαρίου (Ἀφρικανός καί Περπετούα) λέγεται ὅτι ὑπῆρξαν μαθητές τοῦ Ἀπ. Πέτρου, ὁ ὁποῖος τούς εἵλκυσε στήν χριστιανική πίστη καί τούς βάπτισε. Ὁ γιός τους ἔμεινε ὀρφανός σέ νεαρή ἡλικία, μέσα σέ μία διεφθαρμένη κοινωνία. Ἀλλά ὁ Ναζάριος εἶχε κληρονομήσει τίς ἀρετές τῶν γονέων του. Ἔμεινε ἁγνός καί ἄμεμπτος, σύμφωνα μέ τήν συμβουλή τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα Ἀπ. Πέτρου, πού λέει: «Τᾶς ψυχᾶς ὑμῶν ἠγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας». Ὀφείλετε, λέει ὁ Ἀπ. Πέτρος, νά κάνετε ἁγνές καί καθαρές τίς ψυχές σας ἀπό κάθε ἀκάθαρτο πάθος καί ἐπιθυμία καί κλίση, μέ τήν ὑπακοή σας στήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.
Καί ὁ Ναζάριος ὄχι μόνο ἔμεινε ἁγνός μέσα στό διεφθαρμένο κοινωνικό του περιβάλλον, ἀλλά ὅταν ἔγινε 20 χρονῶν διαμοίρασε τά ὑπάρχοντά του στούς φτωχούς καί ἄρχισε περιοδεῖες, κηρύττοντας τό Εὐαγγέλιο μέ πολλή καρποφορία.
Ὅταν πῆγε στά Μεδιόλανα, συνάντησε δυό εὐσεβεῖς ἄνδρες, τόν Προτάσιο καί τόν Γερβάσιο. Ἐκεῖ, καί οἱ τρεῖς μαζί διά τοῦ θείου λόγου πέτυχαν πολλές κατακτήσεις. Ὄχι μόνο ἀπό τόν ὄχλο, ἀλλά καί ἀπό τίς ἀνώτερες κοινωνικές τάξεις.
Κατόπιν ὁ Ναζάριος πῆγε στήν Γαλλία, ὅπου μέ τό δίχτυ τοῦ λόγου εἶχε πολλές ἐπιτυχίες. Μεταξύ αὐτῶν πού πίστεψαν, ἦταν καί μία νεαρή ψυχή, ὁ Κέλσιος.
Ὅταν ὁ Ναζάριος ἐπέστρεψε στά Μεδιόλανα, τόν συνέλαβαν. Προηγουμένως εἶχαν συλλάβει καί τούς Προτάσιο καί Γερβάσιο. Ὁ ἔπαρχος Ἀννουλῖνος, ὅταν εἶδε ὅτι δέν ἄλλαζαν τήν πίστη τους, ὅλους, μαζί μέ τό νεαρό Κέλσιο, τούς ἀποκεφάλισε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τετράριθμον σύνταγμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ναζάριον μέλψωμεν, σύν Γερβασίῳ ὁμοῦ, Προτάσιον Κέλσιον· οὗτοι γάρ τήν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πᾶσι, λύσαντες δι’ ἀγώνων, τήν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστέ ἱκεσίαις, πάντας ἐλέησον.

Κοντάκιον. Ἦχος α’. Χορός Ἀγγελικός.
Μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, τήv τετράριθμον δόξαv, ὑμνήσωμεν πιστοί, εὐφημίαις ᾀσμάτωv, Ναζάριοv Προτάσιον, καί Γερβάσιον Κέλσιον· οὗτοι ἤθλησαν μέχρι τομῆς καί θανάτου· οὗτοι στέφανον, τῆς ἀφθαρσίας λαβόντες, αἰτοῦσι σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου.
Ὡς ἡνωμένοι τῷ πνεύματι Ἅγιοι, τῆς ὁμονοίας τηρεῖν τήν ἑνότητα, ἐν πᾶσιν ἡμᾶς ἐνισχύσατε, καί εὐσεβείας κηρύττειν τάς χάριτας, ἡμῖν θεῖον λόγον βραβεύσατε.

Μεγαλυνάριον.
Φάλαγξ τῶν Μαρτύρων τετραμελής, τετράκρουνος βρύσις, τῶν ναμάτων τῶν μυστικῶν, Ναζάριε Κελσίῳ, μετά τοῦ Προτασίου, καί Γερβασίου ἅμα, κόσμῳ ἐδείχθητε.


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 82 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5322145

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search