Ανακοινώσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Μήνυμα Χριστουγέννων του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.Ειρηναίου

Πρός
Τό Πλήρωμα τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

«...Χριστός έπί γής' ύψώθητε...».
(Ύμνος Χριστούγεννωνν)


alphaγαπητοί μου άδελφοί, άνθρωποι τής ’Εκκλησίας μας, Ή σημερινή, μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων, είναι αιώνια Εορτή, όπως καί ό νεογέννητος Χριστός, ό Θεάνθρωπος, είναι αιώνιος. Στήν μεγάλην αύτήν σημερινή Γιορτήν, ό Χριστός μας έρχεται, είναι πάντοτε καί "έπί γης". Σήμερα καλωσορίζομε τόν νεογέννητο Χριστό μας, είς τήν γη μας, τήν Βηθλεέμ, τήν φάτνη, είς τόν Τόπο μας, τά σπίτια μας, τίς οίκογένειές μας, τά χωριά μας, τίς πόλεις μας, παντοϋ. Χαιρόμαστε καί γιορτάζομε τήν παρουσία Του μαζύ μας. Μέ άφορμή τό μεγάλο αύτό γεγονός τής παρουσίας τοϋ Χρίστου κοντά μας, ή ’Εκκλησία, μάς παρακινεί καί μάς ζητά "ύψώθητε". Ύψωθήτε, κοιτάξετε ψηλά, άλλάξετε δρόμο, τρόπο καί προσανατολισμό. Ύψωθήτε. "’Άνω σχώμεν τάς καρδίας", όπως πάντοτε λέγομε καί άκούομε σέ κάθε Θεία Αειτουργία μας. Αύτή τή δυνατότητα, τή χαρά καί τήν προτροπή "ύψώθητε", ύψωθήτε πρός τά άνω, παρακαλοϋμεν όλους νά άξιοποιήσωμε στή σημερινή δύσκολη ’Εποχή μας, κατά τήν μεγάλη καί πολύτιμη σημερινή Εορτή των Χριστουγέννων.

Αγαπητοί μου άδελφοί, "...Χριστός έπί γής' ύψώθητε..."-. Ό Χριστός είναι είς τήν γή' ύψωθήτε. Ό λόγος αύτός, άπό τούς Χριστουγεννιάτικους ύμνους μας, ή προτροπή καί ή οδηγία τής ’Εκκλησίας μας νά μετακινηθούμε, νά άλλάξωμε, νά ύψωθοϋμεν, είναι πολύτιμος καί βαρυσήμαντος. Ό Χριστός μας είναι ούράνιος "έν τοΐς ούρανοΐς", άλλά άγαπά, περιθάλπει, άγκαλιάζει, στηρίζει όλους έμάς, ώς άληθινά παιδιά Του, γι' αύτό, μόνον άπό άληθινή άγάπη στά παιδιά Του, έρχεται καί ήλθε "έπί γής". Έρχεται καί ήλθε κοντά μας, είς τήν γή, στήν όποίαν έμεΐς μένομε καί είμαστε καί ζοΰμε. Είναι μαζύ μας, μέ έμάς, κοντά μας. Αύτό τό γεγονός τής "έπί γης", εις την γη, παρουσίας Του, είναι μεγάλο, πρωτοφανές. Εκφράζει, δείχνει την άπειρη άγάπη Του πρός έμάς. Ήρθε γιά νά μάς πάρει μαζύ Του, νά μάς άλλάξει, νά μάς ύψώσει, νά μάς μεταμορφώσει. Νά Τόν άκολουθήσωμε καί νά Τόν άκολουθοϋμε πάντοτε, εις τά ύψηλά. Νά μάς ύψώνει, άλλά μόνον μέ την θέληση, μέ την προθυμίαν, μέ την χαρά μας, χωρίς έξαναγκασμό καί πίεση.

Αγαπητοί μου άδελφοί, Μέ αύτά τά δεδομένα, ότι ό Χριστός σήμερα έρχεται καί ήλθε καί είναι κοντά μας, σ' έμάς, ώς παιδιά καί φίλους καί άγαπημένους Του, μπορούν νά άλλάξουν όλη τήν ζωή μας. Σήμερα, στήν σημερινή αύτήν μεγάλη Εορτήν μας, των Χριστουγέννων, μπορούμε καί καλούμαστε έλεύθερα καί άπλά, άνθρώπινα, νά άλλάξωμε όλη τήν ζωή μας, τόν δρόμο καί τήν νοοτροπία μας. Νά έπαναπροσανατολισθοϋμε άπό σήμερα. Νά φύγωμεν άπό τά στεγανά, άπό τήν καθημερινή θλίψη, κατάθλιψη καί στενοχώρια. Νά χαροϋμε, νά γελάσωμε, νά γιορτάσωμε. Νά φύγωμεν άπό τήν φυλακή μας, είς τήν όποίαν έχομε φυλακισθεϊ άπό μόνοι μας, μέ τήν θέληση καί τήν έπιλογή μας. Νά φύγωμεν άπό τήν σημερινήν έμπάθεια καί έγωπάθεια, άπό τόν σημερινό τρόπο ζωής, τόν μονότονο καί καταθλιπτικό. Νά πάψωμε νά άσχολούμαστε μόνον μέ ο,τι μάς άρέσει καί μάς συμφέρει.

Νά συνειδητοποιήσωμεν, ότι ή ζωή μας σήμερα δέν εΐναι μόνον τά χρήματα, οί άνέσεις, οί πολυτέλειες, οί σπατάλες, οί υπερκαταναλώσεις. Νά άποβάλωμεν άπό μέσα μας, μέ τρόπον έλεύθερο καί άπλό, τίς καθιερωμένες πιά θεωρίες, πλάνες καί συνήθειες τής καθημερινότητας. Νά φύγωμεν άπό τά σημερινά άδιέξοδα καί τήν μονοτονία, τήν σημερινή ίσοπέδωσή μας. Όλα αύτά είναι τό σημερινό πρόβλημά μας. Τό πρόβλημα τής ζωής καί του προσώπου μας. Τής Κοινωνίας καί τοϋ λαού μας. ’Εδώ έχομε παγιδευθεΐ καί άπό αύτό ύποφέρομεν. Αύτό εϊναι τό πρόβλημά μας. Μπροστά σ' αύτό τό μεγάλο μας πρόβλημα, μέ τήν εύλογία καί τήν βοήθεια τοϋ Νεογέννητου Χριστού μας, έχομε τήν δυνατότητα καί τήν έλπίδα, νά μετακινηθούμε, νά προχωρήσωμε, νά προοδεύσωμε άληθινά, νά ύψωθούμε, νά φθάσωμε καί νά προσεγγίσωμε τόν Χριστό, ό Όποιος γεννήθηκε στήν Φάτνη τής Βηθλεέμ, νά είμαστε καί νά πορευώμαστε μαζύ Του, στόν δικό Του, όχι στόν δικό μας δρόμο, έλεύθεροι άνθρωποι, άληθινοί, χωρίς αλυσίδες, χωρίς βάρη, δεσμά καί έξαρτήσεις, κάθε είδους.

Μπορούμε καί είναι άνάγκη στήν Εποχή μας, νά μήν άπομακρυνώμαστε άλλο άπό τόν Θεό, άπλά νά έπιστρέψωμεν είς τόν μόνον Σωτήρα καί Λυτρωτή καί Εύεργέτη μας, πορευόμενοι πρός τά άνω, ύψηλά, σύμφωνα μέ τήν προτροπή Του "τά άνω ζητήτε" καί τής ’Εκκλησίας μας τήν σημερινή προτροπήν "ύψώθητε", ύψωθεΐτε. Μπορούμε καί δέν έχομεν άλλο τρόπο καί δρόμον, νά άποκτήσωμε νέα ζωή, νέα πορεία, νέο δρόμο, νέους ορίζοντες, νέους ούρανούς, άπό τήν γη, τόν Τόπο μας, όπου σήμερα ό Χριστός μας ήλθε, γιά νά μάς μετακινήσει, νά μάς σηκώσει, νά μάς θεραπεύσει, νά μάς άλλάξει, νά μάς ύψώσει καί νά μάς κάνει νέους άνθρώπους, άληθινούς, ούράνιους, αιώνιους.

Αγαπητοί μου αδελφοί, Όλοι γνωρίζομε που καί πώς ζούμε, πώς ύποφέρομε, πώς βασανιζόμαστε, πώς θλιβόμαστε, πώς άγωνιοΰμε, πώς απελπιζόμαστε, πόσες καταθλίψεις έχομε, άγέλαστοι, θλιμμένοι ακοινώνητοι, άμίλητοι, απαισιόδοξοι. Μπροστά σ' αυτή την εικόνα, αύτές τίς καταστάσεις, μπορούμε, έχομε την δυνατότητα, την εύκαιρία καί την έλπίδα, νά ξεκινήσωμε σήμερα, στήν μεγάλη, αιώνια Εορτή τών Χριστουγέννων, νά άρχίσωμε τήν νέα, Χριστουγεννιάτικη, άνθρώπινη, άληθινή, προοδευτική πορεία μας. Δέν έχομεν άλλη δυνατότητα. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άνδρες, νά βρούμε καί νά πάρωμε τόν καινούργιο, αιώνιο δρόμο μας. Νά όραματισθοΰμε, νά άνακαλύψωμε καί νά άρχίσωμε τόν νέον δρόμο τής ζωής μας, τόν άληθινό, τόν καθαρό, τόν σίγουρο. Αύτοί πού είμαστε, όπου είμαστε, στά σπίτια, τά χωριά, τίς κωμοπόλεις, τήν Πόλη μας, τούς χώρους τής έργασίας καί τής ζωής μας, νά άρχίσωμε τά νέα βήματα, τής νέας ζωής μας. Αύτός είναι ό δρόμος μας σήμερα. Σάς καλούμε καί σάς παρακαλοΰμεν, άγαπητοί άδελφοί, νά πάρωμεν έδώ καί τώρα, όλοι μας, αυτό τόν άληθινό δρόμο τού Χριστού, τής ’Εκκλησίας Του, τής Γεννήσεώς Του, τών Χριστουγέννων. Χρόνια πολλά!


Με πατρικές ευχές και πολήν εν Κυρίω αγάπης

Ο Κρήτης Ειρηναίος

 


Εκτύπωση   Email

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 54 επισκέπτες

Εμφανίσεις Άρθρων
5591218

Copyright © 2023 Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Πυτιρίνης. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Δημιουργία ιστοτόπου: CJ web Services & Eshop

grafiko 2

Search